Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 08/0662/GA, 30 juli 2008, beroep
Uitspraakdatum:30-07-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 08/662/GA

betreft: [klager] datum: 30 juli 2008

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 13 maart 2008 van de beklagcommissie bij de locatie Lelystad,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 28 juli 2008, gehouden in de penitentiaire inrichtingen Amsterdam, is klager, bijgestaan door zijn raadsvrouw mr. M. van den Eshof, gehoord.
De directeur van de locatie Lelystad heeft bij navraag door de beroepscommissie schriftelijk laten weten verhinderd te zijn ter zitting te verschijnen en hij heeft verzocht in de gelegenheid te worden gesteld zijn standpunt alsnog nader toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft de afwijzing van een eerste verzoek om algemeen verlof.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Door en namens klager is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Klagers raadsman heeft navraag gedaan bij de executieofficier van justitie in Den Haag. Die officier heeft per fax laten weten dat hij niet, en dus ook niet negatief, heeft geadviseerd. Klager legt een kopie van die fax over. Klager heeft aan de
directeur gevraagd om een kopie van het schriftelijke negatieve advies van de officier van justitie. Die kopie heeft hij nooit ontvangen. Klager is momenteel gedetineerd naar aanleiding van twee schadevergoedingsmaatregelen. Indertijd zat hij in
verband
met een maatregel opgelegd door de rechtbank in den Haag. Die vervangende hechtenis heeft hij inmiddels uitgezeten. Nu zit hij de vervangende hechtenis uit voor een maatregel hem opgelegd door de rechtbank in Rotterdam. Klager heeft ook navraag laten
doen bij de officier van justitie in Rotterdam. Die heeft ook aangegeven niet te hebben geadviseerd. Klager is, na een gevangenisstraf te hebben uitgezeten en in vrijheid te zijn gesteld, aangehouden door de politie om de vervangende hechtenis voor de
schadevergoedingsmaatregelen uit te zitten. Klager kan zich niet verenigen met de argumenten van de directeur. Het afdelingshoofd en de politie hebben positief geadviseerd ten aanzien van de verlofaanvraag. De directeur had klager dat verlof moeten
verlenen. Tijdens zijn eerdere detentie zijn er geen problemen geweest en heeft hij een normale detentiefasering gehad. Klager heeft een groot belang bij het verlof omdat hij zijn zakelijke belangen moet behartigen. Momenteel loopt er een
faillissementsaanvraag. De directeur heeft ook de vervolgaanvragen voor algemeen verlof afgewezen. De beklagcommissie heeft die zaken nog niet behandeld omdat men eerst de uitspraak van de beroepscommissie wil afwachten. Klagers detentie eindigt thans
in februari 2009.

De directeur heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagcommissie, in beroep niet toegelicht.

3. De beoordeling
De directeur van de locatie Lelystad heeft schriftelijk aan de beroepscommissie verzocht een nadere toelichting te mogen geven op zijn standpunt ten aanzien van het beklag van klager. De beroepscommissie acht zich voldoende ingelicht en zal het beroep
daarom thans afdoen.

Klager heeft op 31 december 2007 een verzoek om algemeen verlof ingediend. De directeur heeft bij beslissing van 14 januari 2008 afwijzend op dat verzoek beslist. Als reden voor die afwijzing geeft de directeur aan dat de officier van justitie
schriftelijk heeft aangegeven op dat moment geen vertrouwen te hebben in een goed verloop van het verlof.
Daargelaten de omstandigheid dat er in klagers geval geen sprake is van een executie indicator en er dus in het geheel geen advies had behoeven te worden gevraagd aan de officier van justitie, is door klager – onderbouwd – aangegeven dat de officier
van
justitie bij het arrondissementsparket te ’s-Gravenhage noch de officier van justitie bij het arrondissementsparket een negatief advies hebben gegeven met betrekking tot klagers verlofaanvraag van 31 december 2007. Een schriftelijk stuk waaruit van het
door de directeur genoemde advies is in eerste aanleg noch in hoger beroep overgelegd. Evenmin heeft de directeur aangegeven op welke door de officier van justitie genoemde concrete feiten diens – mogelijk telefonisch gegeven – advies berustte. Gelet
daarop is de afwijzende beslissing van de directeur onvoldoende gemotiveerd, waarbij de beroepscommissie in aanmerking neemt dat de stelling van klager dat zijn detentieverleden – waarin hem verlof is verleend en elektronische detentie is toegepast –
geen contra indicatie kan opleveren, niet is weersproken. Ook overigens is de beroepscommissie niet van contra-indicaties gebleken. De beroepscommissie zal de uitspraak van de beklagcommissie daarom vernietigen en het beklag alsnog gegrond verklaren.
De
bestreden beslissing van de directeur zal worden vernietigd en aan de directeur zal worden opgedragen om binnen twee weken na dagtekening van deze uitspraak een nieuwe beslissing te nemen, inhoudende dat aan klager alsnog algemeen verlof zal worden
verleend.

Nu de gevolgen van de bestreden beslissing ongedaan gemaakt kunnen worden, acht de beroepscommissie geen termen aanwezig voor de toekenning van een financiële tegemoetkoming.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart het beklag alsnog gegrond.
Zij vernietigt de beslissing waarover is geklaagd en draagt de directeur op binnen twee weken na dagtekening van deze uitspraak een nieuwe beslissing te nemen, inhoudende dat aan klager alsnog algemeen verlof zal worden verleend.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol, voorzitter, mr. C.J.G. Bleichrodt en J. Schagen MA, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 30 juli 2008

secretaris voorzitter

Naar boven