Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 08/1092/GA, 28 juli 2008, beroep
Uitspraakdatum:28-07-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 08/1092/GA

betreft: [klager] datum: 28 juli 2008

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 3 maart 2008 van de beklagcommissie bij de penitentiaire inrichting (p.i.) Zuid-West te Middelburg,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van de p.i. Zuid-West te Middelburg in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager en zijn raadsman mr. M.F.E. Sprenkels om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van de beklagen en de uitspraak van de beklagcommissie
De beklagen houden in:
a. klager verblijft in een meerpersoonscel ondanks contra-indicatie (598);
b. klager is in een vieze cel geplaatst (599);
c. na overplaatsing naar Middelburg is hem geen warme maaltijd verstrekt (600);
d. klagers verzoek aan personeel om de inrichtingsarts te zien, is geweigerd (601);
e. klager heeft zijn advocaat niet mogen bellen (602);
f. hij heeft geen inkomstentelefoongesprek mogen voeren (603);
g. beklagformulieren zijn klager geweigerd (604);
h. hij heeft geen verzorgingspakket ontvangen (605);
i. er heeft geen intakegesprek plaatsgevonden (606);
j. klagers recht op arbeid, of wachtgeld, bibliotheek, sport en recreatie is geschonden (607);
k. de recreatiezaal/keuken is gesloten tijdens de recreatie (608);
l. personeel reageert niet op het noodoproepsysteem (609);
m. zijn invoer is grotendeels geweigerd (610);
n. geldstorten was niet mogelijk, omdat klager niet in het registratiesysteem was opgenomen (611);
o. telefonische berichten van klagers advocaat zijn niet aan hem doorgegeven (612);
p. klager is niet in de gelegenheid gesteld om linnengoed te ruilen (613);
q. een aan klager geretourneerde brief aan de Nationale ombudsman is opengemaakt door een inrichtingsmedewerker (614);
r. het b.s.d. heeft de politie niet geïnformeerd dat klager bezoek had (615);
s. klagers boodschappen zijn niet aan hem geleverd (616).

De beklagcommissie heeft de beklagen vermeld onder a., c., p., q. en s. ongegrond en de beklagen vermeld onder n. en o. gegrond verklaard en klager terzake geen tegemoetkoming toegekend, en klager voor wat betreft de overige beklagen niet-ontvankelijk
verklaard, op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Door en namens klager is het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt in beroep als volgt toegelicht.
Met betrekking tot b. en d. tot en met m.:
Het personeel valt onder de verantwoordelijkheid van de directeur. De betreffende beslissingen van het personeel c.q. de feitelijke handelingen, die voortvloeien uit een aan de directeur toe te rekenen beslissing, zijn beklagwaardig.
Met betrekking tot b:
Normaal is dat je in een schone cel wordt geplaatst of de mogelijkheid hebt om te poetsen. Celinventaris dient kloppend te zijn en schoon.
Met betrekking tot c.:
Elke gedetineerde heeft recht op een warme maaltijd. De p.i. was op de hoogte van zijn komst en had de mogelijkheid om een maaltijd voor hem te reserveren.
Met betrekking tot d.:
Klager heeft bij het personeel aangegeven dat het belangrijk was om de inrichtingsarts te zien in verband met zijn noodzakelijke medicatie maar het personeel zei dat dat na het weekend kon. Klager is op vrijdag binnengekomen in de inrichting en pas op
dinsdag door de verpleegkundige bezocht en van medicatie voorzien.
Met betrekking tot e.:
Volgens de Pbw heeft een gedetineerde het recht om binnen een normale termijn contact te hebben met zijn advocaat. Klager is het gedurende een week onmogelijk gemaakt om telefonisch contact te hebben met zijn advocaat.
Met betrekking tot f.:
Elke gedetineerde heeft recht op een inkomstentelefoontje om het thuisfront op de hoogte te brengen waar je verblijft.
Met betrekking tot g.:
Beklagformulieren dienen te allen tijde verstrekt te worden, want een gedetineerde heeft recht om in beklag te gaan.
Met betrekking tot h.:
Bij binnenkomst hoort iedere gedetineerde een verzorgingspakket te krijgen met onder meer een tandenborstel, tandpasta, zeep.
Met betrekking tot i.:
Een intake is van belang zeker als het niet om een standaardregime gaat. Fouten in namen en registratienummer waren dan naar voren gekomen.
Met betrekking tot j.:
Deelname aan activiteiten, zoals arbeid, bibliotheek, sport en crea, is een recht volgens de Pbw.
Met betrekking tot l.:
Het is normaal dat het personeel komt kijken bij een noodoproep. Verwezen wordt naar 99/1233/GA d.d. 16 maart 2000.
Met betrekking tot m.:
Er staat niets in de huisregels over de hoeveelheid invoer en welke goederen je mocht ontvangen. Zijn bezoek mocht drie zakjes vullen. Het overige, onder andere een radio/cd, tv, schoenen en kleding, is geweigerd.

Met betrekking tot n. en o.:
De beklagen zijn gegrond verklaard, maar ten onrechte is er geen tegemoetkoming toegekend. Klager heeft enkele weken geen geld op zijn rekening ontvangen en is verstoken gebleven van telefoonkaarten, postzegels e.d. Hij heeft hierdoor niet kunnen
bellen
of schrijven met zijn advocaat, zijn hoogzwangere vrouw en zieke ouders. Hij kon geen tv kijken en geen boodschappen doen. Hierdoor was klagers verblijf in de p.i. extra zwaar. De schade zal worden verhaald via de civiele rechter.
Met betrekking tot q.:
Deze poststukken waren duidelijk te herkennen als geprivilegieerde post. De overweging van de beklagcommissie dat klager volgens artikel 36, vierde lid, Pbw de geprivilegieerde post open moet aanbieden is niet juist. Als de directeur twijfels heeft,
mag
hij de poststukken controleren in het bijzijn van de gedetineerde.
Het heeft zeven maanden geduurd voordat de beklagcommissie uitspraak heeft gedaan en dat is niet normaal.

De directeur heeft het standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagcommissie, in beroep niet toegelicht.

3. De beoordeling
Klager heeft aangevoerd dat het niet gewoon is dat de beklagcommissie pas na zeven maanden uitspraak heeft gedaan op zijn beklag. De beroepscommissie overweegt dat weliswaar in artikel 67, eerste lid, Pbw wordt vermeld dat de beklagcommissie binnen een
termijn van vier weken uitspraak doet, welke termijn in bijzondere omstandigheden met ten hoogste vier weken kan worden verlengd, maar de wetgever heeft geen rechtsgevolgen aan overschrijding van die termijn verbonden.

Met betrekking tot de beklagen a., b., c., k., p., r. en s.:
Hetgeen in beroep is aangevoerd kan naar het oordeel van de beroepscommissie niet tot een andere beslissing leiden dan die van de beklagcommissie. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard, waarbij de beroepscommissie als een kennelijke
schrijffout aanmerkt dat de beklagcommissie voor wat betreft onderdeel c. klager zowel niet-ontvankelijk als het beklag ongegrond heeft verklaard. Zij leest hiervoor in de plaats: ‘beklag ongegrond’.

Met betrekking tot de beklagen d., e., f., g., h., i., j., l., en m. overweegt de beroepscommissie dat er naar haar oordeel wel sprake is van door of namens de directeur jegens klager genomen beslissingen. Zij zal klager alsnog ontvangen in deze
beklagen.
In de reactie van de directeur met betrekking tot de beklagen e., tot en met j. en l. en m., wordt klagers standpunt betwist. Nu klagers standpunt terzake overigens ook niet aannemelijk is geworden, zal de beroepscommissie de beklagen alsnog ongegrond
verklaren.

Met betrekking tot de beklagen d. en q. overweegt de beroepscommissie dat deze beklagen onvoldoende zijn betwist door de directeur en dat dit tot gegrondheid van klagers beroep dient te leiden. De beroepscommissie zal de uitspraak van beklagcommissie
in
zoverre vernietigen en de beklagen alsnog gegrond verklaren.

Met betrekking tot de beklagen n. en o. overweegt de beroepscommissie dat zij zich niet kan verenigen met het oordeel van de beklagcommissie om klager terzake geen tegemoetkoming toe te kennen. Het beroep zal dan ook in zoverre gegrond worden
verklaard.

De beroepscommissie kent aan klager met betrekking tot de onderdelen d., n., o. en q. een tegemoetkoming toe van € 25,=.

4. De uitspraak
Met betrekking tot de beklagen a., b., c., k., p., r. en s. verklaart de beroepscommissie het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie, met wijziging van de kennelijke schrijffout in onderdeel c., zoals onder 3. is vermeld.
Met betrekking tot de beklagen d., e., f., g., h., i., j., l., en m., vernietigt de beroepscommissie de uitspraak van de beklagcommissie, ontvangt klager alsnog in deze beklagen en verklaart de beklagen ongegrond.
Met betrekking tot de beklagen d., n., o. en q. verklaart de beroepscommissie het beroep gegrond, vernietigt in zoverre de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart de beklagen d. en q. alsnog gegrond. Zij kent terzake van de beklagen d., n., o. en
q. aan klager een tegemoetkoming toe van € 25,=.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.J. van Oostveen, voorzitter, mr. J.P. Balkema en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 28 juli 2008

secretaris voorzitter

Naar boven