Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 08/0818/GA, 25 juli 2008, beroep
Uitspraakdatum:25-07-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 08/818/GA

betreft: [klager] datum: 25 juli 2008

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 27 maart 2008 van de beklagcommissie bij de locatie De Ooyerhoek te Zutphen,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 15 juli 2008, gehouden in voormelde locatie, zijn gehoord klager en [...], unit-directeur.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft het feit dat het niet langer is toegestaan om een eigen stereoset op cel aanwezig te hebben.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
In juni 2007 heeft klager, na uitvoerig overleg met een piw’er, een stereoset besteld. Die stereoset is op 11 juli 2007 bij klager op cel afgeleverd. Het was in juni 2007 noch bij klager noch bij andere gedetineerden bekend dat de stereosets die er al
waren ook uitgevoerd moesten worden. In het Gedeco-overleg in juli 2007 is door de directie slechts een eenzijdige mededeling gedaan over nieuw in te voeren stereosets, maar een overgangsregeling is niet aan de orde geweest. Klager dacht dat die
mededeling alleen voor nieuw ingevoerde stereosets zou gelden. Pas in december 2008 stond in de kabelkrant dat iedereen zijn stereoset voor 1 januari 2008 moest uitvoeren. Klager wijst op de briefwisseling met de voorzitter van de Gedeco alsmede enige
uitdraaien van berichtgeving over voorwerpen op cel van de kabelkrant. Klager heeft een bijzonder belang om de stereoset onder zijn berusting te houden. Hij begeleidt namelijk op de piano de kerkdienst en de stereoset verschaft hem de mogelijkheid om
zich op cel met behulp van een koptelefoon en een toetsenbord zonder geluid te produceren voor te bereiden. Klager heeft in oktober 2007 een brief aan de directeur geschreven om duidelijkheid te krijgen. Daar heeft hij nog altijd geen reactie op gehad.
Er zijn gedetineerden in de inrichting, die nog wel hun eigen stereoset hebben. Bij het alsnog toestaan van de stereoset op cel heeft klager thans geen groot belang meer aangezien hij op korte termijn in vrijheid wordt gesteld.

De directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Voor zover hij weet te herinneren is de nieuwe regeling met betrekking tot het bezit van eigen stereosets in juni 2007 in het Gedeco-overleg besproken. Na 1 juli 2007 is het niet langer meer toegestaan om een eigen stereoset in te voeren. Alle
gedetineerden zijn in de week van 4 juli 2008 via de Kabelkrant, het personeel en de algemene berichtgeving geïnformeerd over de nieuwe regelgeving. De overgangregeling voor stereosets die reeds onder de berusting van de gedetineerden waren, hield in
dat die tot 1 januari 2008 behouden mochten worden. Daarna moesten die uitgevoerd worden en kan een stereoset gehuurd worden van de inrichting. Wellicht heeft de voorzitter van Gedeco nog een eigen radio, maar dat is maar één persoon.

3. De beoordeling
Vaststaat dat ondanks het volgens de directeur vanaf 1 juli 2007 geldende verbod om na die datum een stereoset in te voeren aan klager op 11 juli 2007 met medeweten en medewerking van inrichtingspersoneel alsnog een stereoset is uitgereikt. Gesteld
noch
gebleken is dat klager bij die uitreiking er uitdrukkelijk van op de hoogte is gebracht dat dit tegen de regels was of dat de aanwezigheid van de stereoset gedurende een overgangsperiode werd gedoogd. Evenmin is voldoende aannemelijk geworden dat in de
inrichting in juni of juli 2007 op deugdelijke wijze bekend is gemaakt dat de stereosets die zich op cel bevonden alsnog zouden moeten worden verwijderd per 1 januari 2008. Niet betwist is dat klager zich in oktober 2007 tot de directeur heeft gewend
met schriftelijke vragen omtrent zijn stereoset en dat er op die vragen geen antwoord is gegeven. Onder voormelde omstandigheden is de verwijdering van de stereoset met ingang van 1 januari 2008, ondanks de mededeling daaromtrent op de kabelkrant in
december 2007, jegens klager onzorgvuldig. Op zijn minst had de directeur gelet op de invoer van de set na ingang van het verbod dienen te reageren op de schriftelijke vragen van klager van oktober 2007.
Het beroep treft derhalve doel en het beklag zal alsnog gegrond worden verklaard. De gevolgen van de bestreden beslissing zijn niet meer ongedaan te maken nu klagers detentie expireert omstreeks de dag van deze uitspraak. De beroepscommissie zal aan
klager een tegemoetkoming toekennen van € 25,-.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart het beklag alsnog gegrond. Zij bepaalt dat aan klager een tegemoetkoming toekomt van € 25,-.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P. Vegter, voorzitter, L. Diepenhorst MPA en mr. H. Heijs, leden, in tegenwoordigheid van mr. S.S. Dwarka, secretaris, op 25 juli 2008

secretaris voorzitter

Naar boven