Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 08/1302/GB, 24 juli 2008, beroep
Uitspraakdatum:24-07-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 08/1302/GB

Betreft: [klager] datum: 24 juli 2008

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. M. t’ Sas, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 15 mei 2008 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar het huis van bewaring (h.v.b.) Tilburg afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 5 november 2007 gedetineerd. Hij verblijft in het h.v.b. Grave.

3. De standpunten
3.1. Door en namens klager is het beroep als volgt toegelicht.
Reden voor het overplaatsingsverzoek naar Tilburg is dat zijn familie hem in Grave niet dan wel nauwelijks kan komen opzoeken. Indien hij in Tilburg gedetineerd zou zijn, zouden zij hem vaker kunnen bezoeken. Klager ontkent niet dat hij in Grave
meerdere disciplinaire straffen opgelegd heeft gekregen. Dat wil echter niet zeggen dat zijn gedrag in Grave zodanig is geweest, dat dit een overplaatsing in de weg zou moeten staan.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
De selectiefunctionaris verwijst voor de motivering van zijn beslissing naar de selectiebeslissing van 15 mei 2008. Naar aanleiding van het beroepschrift heeft de selectiefunctionaris op 12 juni 2008 nadere informatie opgevraagd bij de inrichting.
Daaruit komt naar voren dat hij op 21 mei 2008 andermaal disciplinair is gestraft, ditmaal voor het uitschelden van en het aannemen van een dreigende houding naar een personeelslid. De selectiefunctionaris is van mening dat zijn eerdere
belangenafweging
een juiste is geweest.

4. De beoordeling
4.1. Klager behoort, gelet op zijn status als veroordeelde in afwachting van plaatsing in een gevangenis, tot de categorie gedetineerden voor opneming van wie de huizen van bewaring zijn bestemd.

4.2. De selectiefunctionaris is er bij de motivering van zijn beslissing aan voorbijgegaan dat de directeur van het h.v.b. Grave klagers verzoek om overplaatsing heeft ondersteund en later heeft aangegeven dat klagers gedrag in positieve zin is
veranderd en dat uit de bezoekerslijst naar voren komt dat klager in Grave geen bezoek ontvangt van zijn partner, zus en moeder. Door die omstandigheden niet mee te wegen bij het nemen van zijn beslissing, moet de door de selectiefunctionaris gemaakte
belangenafweging als onvoldoende worden aangemerkt. De beslissing van de selectiefunctionaris moet daarom worden vernietigd.
De selectiefunctionaris zal worden opgedragen een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van deze uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan. De beroepscommissie acht geen termen aanwezig voor het toekennen van een
tegemoetkoming.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de bestreden beslissing.
Zij draagt de selectiefunctionaris op een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van haar uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan.
Zij kent klager geen tegemoetkoming toe.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in
tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 24 juli 2008.

secretaris voorzitter

Naar boven