Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 08/1350/GA, 23 juli 2008, beroep
Uitspraakdatum:23-07-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 08/1350/GA

betreft: [klager] datum: 23 juli 2008

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 20 mei 2008 van de beklagcommissie bij de gevangenis Zutphen, voor zover daarbij aan klager geen tegemoetkoming is toegekend,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van voormelde gevangenis in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van de tegemoetkoming
De beklagcommissie heeft geen tegemoetkoming toegekend, ondanks de gegrondverklaring van klagers beklag betreffende de plaatsing van klager, als niet-roker, in een meerpersoonscel met een roker, op de gronden als in de aangehechte uitspraak
weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft het beroep als volgt toegelicht. De beklagcommissie is ten onrechte van oordeel dat de enkele gegrondverklaring van het beklag voldoende genoegdoening voor klager is. Er is schade toegebracht aan de gezondheid van klager. Hij heeft
gedurende achttien dagen een cel moeten delen met een roker.

De directeur heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid om te reageren op het beroepschrift van klager.

3. De beoordeling
De beroepscommissie kan zich niet verenigen met het niet toekennen van een tegemoetkoming. Klager heeft, als niet-roker, gedurende achttien dagen een meerpersoonscel moeten delen van een roker. Een enkele gegrondverklaring van het beklag levert naar
het
oordeel van de beroepscommissie onvoldoende genoegdoening op. Het beroep van klager zal dan ook gegrond worden verklaard en de beroepscommissie zal een tegemoetkoming vaststellen van € 20,=.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie voor zover daartegen beroep is ingesteld en bepaalt dat aan klager een tegemoetkoming toekomt van € 20,=.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.J. van Oostveen, voorzitter, mr. J.P. Balkema en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. P.N.E. Plooij, secretaris, op 23 juli 2008

secretaris voorzitter

Naar boven