Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 08/1277/GB, 21 juli 2008, beroep
Uitspraakdatum:21-07-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 08/1277/GB

Betreft: [klager] datum: 21 juli 2008

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 19 mei 2008 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar de gevangenis/ISD Utrecht te Nieuwegein afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 19 juni 2007 gedetineerd. Hij verblijft in de gevangenis Alphen aan den Rijn.

3. De standpunten
3.1. Klager heeft het beroep als volgt toegelicht.
Klagers moeder, vrouw en kinderen hebben veel moeite om klager te bezoeken. Klager wil graag overgeplaatst worden naar de gevangenis/ISD Utrecht te Nieuwegein en daarvoor op een wachtlijst opgenomen worden.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
Klager is aanvankelijk geselecteerd voor de locatie Lelystad, omdat de inrichting van zijn voorkeur een erg lange wachtlijst heeft, er sprake is van een opnamestop en nauwelijks doorstroming plaatsvindt. Tegen deze beslissing is bezwaar gemaakt, maar
dat is afgehandeld door met klager in overleg te gaan en hem - op zijn verzoek - te plaatsen in de locatie Zuyderbos. Op 6 maart 2008 ontving de selectiefunctionaris een verzoek om overplaatsing naar een inrichting in de buurt van Nieuwegein. Als
opties
werden genoemd de gevangenis/ISD Nieuw Vosseveld te Vught en de gevangenis Alphen aan den Rijn. Er is gekozen voor de gevangenis Alphen aan den Rijn. Op 25 april 2008 ontving de selectiefunctionaris een overplaatsingsverzoek naar de gevangenis/ISD
Utrecht te Nieuwegein. Dit is het derde verzoek binnen vijf maanden. De situatie in voormelde gevangenis is onveranderd behoudens dat er geen opnamestop meer is. Daarom is het verzoek afgewezen.
Er is zoveel mogelijk getracht om aan de wensen van klager tegemoet te komen. Hij is in zeer korte tijd driemaal overgeplaatst. De afstand tussen Driebergen en Alphen aan den Rijn is niet onoverbrugbaar. Ongerief is helaas inherent aan de
detentiesituatie.

4. De beoordeling
4.1. De beroepscommissie stelt vast dat het beroep gericht is op de plaats waar de detentie ten uitvoer wordt gelegd. Uit de stukken blijkt dat herhaaldelijk zoveel als mogelijk rekening is gehouden met klagers wensen. Tevens acht de
beroepscommissie
de afstand tussen Driebergen - waar klagers bezoek verblijft - en Alphen aan den Rijn niet onoverkomelijk. De beroepscommissie is dan ook van oordeel dat de op de onder 3.2. genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris, bij
afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk kan worden aangemerkt. Het beroep zal daarom ongegrond worden verklaard.

4.2. De beroepscommissie merkt op dat klager zo mogelijk - dit ter beoordeling van de selectiefunctionaris - op de wachtlijst voor de gevangenis/ISD Utrecht te Nieuwegein geplaatst kan worden.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van
mr. S.S. Dwarka, secretaris, op 21 juli 2008.

secretaris voorzitter

Naar boven