Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 08/0647/GM, 18 juli 2008, beroep
Uitspraakdatum:18-07-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 08/647/GM

betreft: [klager] datum: 18 juli 2008

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 30 van de Penitentiaire maatregel (Pm) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen medisch handelen door of namens de inrichtingsarts verbonden aan de Stadsgevangenis Rotterdam te Hoogvliet,

alsmede van de overige stukken, waaronder het verslag van 11 maart 2008 van de bemiddeling door de medisch adviseur bij het ministerie van Justitie.

Ter zitting van de beroepscommissie van 30 mei 2008, gehouden in de penitentiaire inrichtingen Amsterdam, is klager gehoord, bijgestaan door zijn raadsman mr. J.Y. Taekema.
De inrichtingsarts verbonden aan de Stadsgevangenis Rotterdam heeft schriftelijk laten weten verhinderd te zijn ter zitting te verschijnen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beroep
De klacht, zoals neergelegd in het verzoek om bemiddeling aan de medisch adviseur van 6 februari 2008, betreft de weigering klager arbeidsongeschikt te verklaren.

2. De standpunten van klager en de inrichtingsarts
Door en namens klager is de klacht als volgt toegelicht. Klager heeft nooit gewerkt in de p.i. De Schie in verband met astma. Ook in de p.i. Midden-Holland, p.i. Krimpen aan den IJssel en p.i. Noordsingel is klager arbeidsongeschikt verklaard. Klager
heeft veel last van zijn longen. Hij heeft piepende bronchi en is kortademig. Tevens heeft klager last van zijn rug en zijn arm. De inrichtingsarts van de Stadsgevangenis Rotterdam wil echter dat klager gaat werken. Klager heeft geprobeerd op de
arbeidszaal te werken door ‘boomeikeltjes’ te doorboren en te lijmen. Hij heeft het 1 uur kunnen volhouden voordat zijn luchtwegen geïrriteerd raakten en hij last kreeg van kortademigheid. De inrichting zou passend werk voor hem gaan zoeken. Dit is
niet
gebeurd. Klager krijgt sinds februari 2008 geen loonvervangende vergoeding. De klacht met betrekking tot de fistel is verholpen. Voor de astma gebruikt klager Ventolin en Seretide. Deze medicijnen krijgt klager dagelijks op vaste tijdstippen. Klager
doet wel eens aan voetbal. Verder doet hij aan fitness op een hardloopband. Klager rookt dagelijks 3 a 4 sigaretten. Hij is niet onder behandeling van een longarts. De medicijnen worden door de medische dienst zelf voorgeschreven. Klager mag maar een
beperkt aantal keren naar fysiotherapie. Hij heeft oefeningen meegekregen, die hij elke dag doet. De klachten aan de hand zijn ontstaan door messteken. De zenuwen zijn beschadigd. Klager krijgt tintelingen als hij iets stevigs vast moet houden. Er zit
onvoldoende kracht in zijn hand. Ter zitting heeft klager een uitspraak van 31 januari 2007 van de beklagcommissie bij de p.i. De Schie overgelegd, waaruit naar voren komt dat de arbeidsongeschiktheid van klager wordt erkend. De inrichting had de
verplichting te onderzoeken of klager tegen het werk op de arbeidszaal kan. De inrichtingsarts had de klachten meer serieus moeten nemen. Er is wel degelijk sprake van een reëel probleem. Klager is niet naar een longarts ingestuurd voor een second
opinion. Sinds 18 april 2008 werkt klager in de bibliotheek.

De inrichtingsarts heeft het volgende standpunt ingenomen. Klager verbleef in 2003 in de p.i. De Schie. In het dossier is een verklaring opgenomen van de toen behandelende longarts dat klager niet arbeidsongeschikt is. Klager heeft een goed
uithoudingsvermogen en doet actief aan sport mee. Bij lichamelijk onderzoek op 28 maart 2008 zijn geen piepende bronchi vastgesteld, wel belemmerde in- en expiratie en wat bronchiale ruisen. Klager gebruikt zijn medicijnen (Seretide en Ventolin) niet
volgens voorschrift en persisteert in zijn rookgedrag. De arbeidszaal is op 28 maart 2008 gecontroleerd en is niet stoffig of vochtig bevonden. Andere COPD gedetineerden werken op arbeidszaal en het werk is niet belastend voor hen. Klager tracht ook op
andere gezondheidsproblemen een arbeidsongeschiktheidsverklaring af te dwingen. Hier zijn echter steeds onvoldoende medische gronden voor. Klager is onder behandeling geweest van een fysiotherapeut. Na een aantal consulten is dit gestopt omdat klager
geen behandeling meer nodig had. Het advies van de fysiotherapeut aan klager is zelf zijn oefeningen te blijven doen. De vermeende rugproblematiek moet geen belemmering geven voor het uitvoeren van arbeid. Er is in het verleden uitgebreid aandacht
besteed aan de functiebeperking in klagers rechterhand. Het blijkt dat dit geen beperking hoeft te zijn voor het verrichten arbeid. Klager laat ook zien dat hij voldoende kracht heeft om met zijn rechterhand te kunnen sporten.

3. De beoordeling
De beroepscommissie is van oordeel dat de inrichtingsarts onvoldoende onderzoek heeft gedaan naar de arbeidsongeschiktheid van klager. Het onderzoek uit 2003 van de longarts, die heeft verklaard dat klager niet arbeidsongeschikt is, kan vijf jaar later
nauwelijks nog een betekenis hebben. Het lichamelijk onderzoek van 28 maart 2008 is evenmin representatief voor hoe de astma van klager in februari 2008 er voorstond. Een typerend beeld van astma is immers dat de ernst van klachten kan variëren.
De beroepscommissie is het voorgaande in samenhang en onderling verband bezien van oordeel dat het handelen van de inrichtingsarts moet worden aangemerkt als in strijd met de in artikel 28 Pm neergelegde norm. Het beroep zal derhalve gegrond worden
verklaard. Voor het door klager ondervonden ongemak zal de beroepscommissie een tegemoetkoming vaststellen van € 10,=.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond.
Zij bepaalt de aan klager ten laste van de Stadsgevangenis Rotterdam toekomende tegemoetkoming op € 10,=.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. Chr.M. Aarts, voorzitter, drs. M.F. van Brederode-Zwart en R. Vogelenzang, leden, in tegenwoordigheid van R. Kokee, secretaris, op 18 juli 2008

secretaris voorzitter

Naar boven