Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 08/0543/GM, 18 juli 2008, beroep
Uitspraakdatum:18-07-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 08/543/GM

betreft: [klager] datum: 18 juli 2008

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 30 van de Penitentiaire maatregel (Pm) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen medisch handelen door of namens de inrichtingsarts verbonden aan het Penitentiair Ziekenhuis te Den Haag,

alsmede van de overige stukken, waaronder het verslag van 26 februari 2008 van de bemiddeling door de medisch adviseur bij het ministerie van Justitie.

Klager is 27 mei 2008 door een lid van de beroepscommissie gehoord in de locatie De Dordtse Poorten te Dordrecht, waarvan een verslag is opgemaakt dat aan deze uitspraak is gehecht.
Ter zitting van de beroepscommissie van 30 mei 2008, gehouden in de penitentiaire inrichtingen Amsterdam is E. Morrema, inrichtingsarts, gehoord.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beroep
De klacht, zoals neergelegd in het verzoek om bemiddeling aan de medisch adviseur van 18 december 2007, betreft het niet verlenen van adequate medische zorg, waardoor de nierfunctie van klager is verslechterd.

2. De standpunten van klager en de inrichtingsarts
Klager heeft – kort samengevat - zijn klacht als volgt toegelicht. Voordat klager naar het penitentiair ziekenhuis werd overgeplaatst had klager geen nierproblemen. Klager had alleen last van een hoge bloeddruk. Op 13 en 14 september 2007 of 13 en 14
oktober 2007 is klager zonder medicatie vervoerd naar Middelburg. Na een verblijf van drie maanden in het penitentiair ziekenhuis, werkten klagers nieren niet meer. Sindsdien dient hij dialyse te ondergaan. Het is niet juist dat klager bij zijn
aankomst
in de Dordtse Poorten gezegd zou hebben dat zijn nieren verschrompeld waren. Evenmin heeft klager aangegeven dat hij in Italië opgenomen is geweest vanwege zijn nieren.

De inrichtingsarts heeft het volgende standpunt ingenomen. Klager is op 9 augustus 2007 binnengekomen vanuit de locatie De Dordtse Poorten vanwege een hoge bloeddruk. In de aanmelding van de inrichtingsarts van de Dordtse Poorten staat dat klager ook
bekend is met verschrompelde nieren. Uit een op 10 augustus 2007 verricht bloedonderzoek bleek een Kreatine van 436 mmol/l. De hoge Creatine duidt op een ernstig nierprobleem. Dit is besproken met de internist en er is een plan gemaakt voor onderzoek.
Klagers stelling dat hij geen problemen had met zijn nieren, wordt door het bovenstaande niet bevestigd. De medicatie is in overleg met de internisten van het Bronovo ziekenhuis gestart. De nierfunctie is niet verslechterd door verkeerde medicatie,
maar
omdat de bloeddruk moeilijk te behandelen was. In het beloop was helaas een steeds verslechterende nierfunctie zichtbaar. Uiteindelijk is klager verwezen naar een nefroloog, die gestart is met dialyse. Aan klager is medicatie verstrekt om de
nierfunctie
te laten behouden. Helaas is dat niet gelukt. Klager wordt iedere week bekeken. Klager had geen schrompelnieren, wel een afwijking aan de nieren. Op de door klager aangegeven data van zijn vervoer naar Middelburg is aan DV&O medicatie uitgereikt. Dit
moet in september 2007 zijn geweest. De dosering van de medicijnen (Adalat) is op 15 augustus 2007 verhoogd van 30 mg naar 60 mg en op 27 augustus 2007 naar 90 mg. Klager is twee keer per week gezien. Er waren geen ernstige taalproblemen. De
inrichtingsarts heeft alle informatie bij de anamnese kunnen invullen. Klager heeft nimmer aangegeven dat hij iets niet begreep. Op 11 augustus 2007 heeft klager zelf aangegeven dat hij geen Adalat wenste te slikken, omdat hij slechte nieren had.

3. De beoordeling
De beroepscommissie verstaat de klacht van klager als te zijn gericht tegen het niet verlenen van adequate medische zorg door de inrichtingsarts van het penitentiair ziekenhuis, waardoor klagers nierfunctie tijdens zijn verblijf in het penitentiair
ziekenhuis is verslechterd. Klager stelt dat hij voor zijn overplaatsing naar het penitentiair ziekenhuis geen nierproblemen had. Uit de stukken is evenwel gebleken dat de inrichtingsarts van de p.i. De Dordtse Poorten bij de aanmelding van klager voor
het penitentiair ziekenhuis reeds melding maakt van nierproblemen. Klager zou in Italië opgenomen zijn wegens verschrompelde nieren. De beroepscommissie acht het aannemelijk dat klager dit zelf aan de betreffende inrichtingsarts heeft medegedeeld.
Verder is uit de stukken niet gebleken of vast is komen te staan dat klagers nierproblemen zijn veroorzaakt door het medisch handelen van de inrichtingsarts van het penitentiair ziekenhuis. Het handelen van de inrichtingsarts kan niet worden
aangemerkt
als in strijd met de in artikel 28 Pm neergelegde norm. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. Chr.M. Aarts, voorzitter, drs. M.F. van Brederode-Zwart en R. Vogelenzang, leden, in tegenwoordigheid van R. Kokee, secretaris, op 18 juli 2008

secretaris voorzitter

Naar boven