Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 23/33497/SGA, 2 mei 2023, schorsing
Uitspraakdatum:02-05-2023

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer          23/33497/SGA

               

Betreft [verzoeker]

Datum 2 mei 2023

 

Uitspraak van de voorzitter van de beroepscommissie van de RSJ op het verzoek van

[verzoeker] (hierna: verzoeker)

 

1. De procedure

Verzoeker vraagt om schorsing van de (verdere) tenuitvoerlegging van het niet meer mogen bellen zonder toezicht.

 

De voorzitter heeft kennisgenomen van de reactie van de directeur van de Penitentiaire Inrichting Achterhoek te Zutphen (hierna: de directeur) op het schorsingsverzoek en van de mededeling van de secretaris van de beklagcommissie dat het schorsingsverzoek zal worden ingeschreven als klaagschrift.

 

2. De beoordeling

De voorzitter stelt voorop dat bij een verzoek om schorsing van de tenuitvoerlegging van een beslissing van de directeur slechts ruimte bestaat voor een voorlopige beoordeling. De zaak kan dus niet ten gronde worden onderzocht. De voorzitter beoordeelt alleen of de beslissing waartegen beklag is ingesteld in strijd is met een wettelijk voorschrift of dat deze zodanig onredelijk of onbillijk is dat er een spoedeisend belang is om op dit moment de (verdere) tenuitvoerlegging van die beslissing te schorsen. Naar het oordeel van de voorzitter is dat het geval.

 

De directeur voert aan dat verzoeker een verhoogde status als gedetineerde met een vlucht-/maatschappelijk risico (GVM) heeft. Aan verzoeker zijn geen beperkingen opgelegd ten aanzien van telefoneren, maar op telefoongesprekken van gedetineerden met een GVM-status moet volgens de GVM-circulaire wel toezicht worden uitgeoefend. Door een landelijke telefoonstoring bij Telio was dat enige tijd niet mogelijk, waardoor gedetineerden met een GVM-status totdat de storing op 27 april 2023 verholpen was niet mochten bellen.

 

Uit het bovenstaande begrijpt de voorzitter dat toezicht wordt uitgeoefend op door verzoeker gevoerde telefoongesprekken, terwijl hem in het kader van zijn GVM-status of op basis van (artikel 39 van de) Penitentiaire beginselenwet geen (toezicht)maatregelen zijn opgelegd die daarvoor een rechtsgeldige grondslag bieden. De voorzitter merkt daarbij – voorlopig oordelend en anders dan de directeur stelt – op dat in de GVM-circulaire niet is bepaald dat altijd toezicht kan en/of moet worden uitgeoefend op telefoongesprekken van gedetineerden met een GVM-status. Dit is slechts het geval indien hen in dat kader een daartoe strekkende toezichtmaatregel is opgelegd.

 

Gelet op het voorgaande zal de voorzitter het verzoek toewijzen en de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing schorsen met onmiddellijke ingang tot het moment waarop de beklagcommissie op het onderliggende beklag heeft beslist.

 

3. De uitspraak

De voorzitter wijst het verzoek toe en schorst de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing met onmiddellijke ingang tot het moment waarop de beklagcommissie op het onderliggende beklag heeft beslist

 

Deze uitspraak is op 2 mei 2023 gedaan door mr. A.M.G. Smit, voorzitter, bijgestaan door mr. L. van der Linden, secretaris.

 

secretaris        voorzitter

Naar boven