Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 08/0737/GM, 18 juli 2008, beroep
Uitspraakdatum:18-07-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 08/737/GM

betreft: [klager] datum: 18 juli 2008

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 30 van de Penitentiaire maatregel (Pm) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen medisch handelen door of namens de inrichtingsarts verbonden aan de locatie De Geerhorst te Sittard,

alsmede van de overige stukken, waaronder het verslag van 13 maart 2008 van de bemiddeling door de medisch adviseur bij het ministerie van Justitie.

Ter zitting van de beroepscommissie van 30 mei 2008, gehouden in de penitentiaire inrichtingen Amsterdam is klagers raadsman, mr. J. Jeurissen, gehoord.
Hoewel voor klagers vervoer naar de zitting was zorggedragen, heeft hij daarvan geen gebruik gemaakt. De inrichtingsarts verbonden aan de locatie De Geerhorst is zonder bericht van verhindering niet ter zitting verschenen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beroep
De klacht, zoals neergelegd in het verzoek om bemiddeling aan de medisch adviseur van 4 november 2007, betreft het niet verlenen van adequate medische zorg, door het inbrengen van een zitpil of rectiole over te laten aan p.i.w.-ers.

2. De standpunten van klager en de inrichtingsarts
Door en namens klager is de klacht als volgt toegelicht. Klager heeft last van epilepsie. In de nacht van 1 op 2 november 2007 heeft het personeel een spuit in de anus ingebracht. Klager meent dat dit een medisch voorbehouden handeling is. Het
personeel
is niet bevoegd een dergelijke handeling te verrichten. Een dergelijke handeling kan immers letsel veroorzaken.

De inrichtingsarts heeft het volgende standpunt ingenomen. Op 1 november 2007 doet zich een epileptische manifestatie voor, enkele malen kortdurende ontladingen achter elkaar. Op grond daarvan worden op de teamkamer diazepam rectioles gelegd om bij het
optreden van een aanval te kunnen gebruiken. Voorts wordt afgesproken om op de ochtend van 2 november 2007 een bloedmonster af te nemen om de bloedspiegel van carbamazepine te bepalen en de dosering te verhogen. In de nacht van 1 op 2 november 2007 is
klager door de dienstdoend GGD-arts ingestuurd naar het ziekenhuis.
Het inbrengen van een zetpil of rectiole is geen medisch voorbehouden handeling. Het is geen handeling waarvoor een officiële bevoegdheidsverklaring wordt afgegeven. In de eerste lijn is het een zorgtaak die door mantelzorgers wordt verricht. Buiten
detentie zal dit bijvoorbeeld een familielid zijn. In detentie is de meest nabije verzorger de p.i.w.-er. Het aldus handelend optreden kan de duur en ernst van het insult bij de patiënt bekorten. Dit is de belangrijkste legitimatie van dit optreden. De
p.i.w.-ers zijn door de verpleegkundigen geïnformeerd over de juiste wijze van toediening van een rectiole.

3. De beoordeling
Uit de stukken komt naar voren dat bij klager in de nacht van 1 op 2 november 2007 vanwege een epilepsie aanval een rectiole met valium is ingebracht. Deze handeling is verricht door de dienstdoende p.i.w.-ers. Anders dan klager stelt, is het inbrengen
van een rectiole in de anus geen medisch voorbehouden handeling. Met het inbrengen van de medicatie via een rectiole in de anus wordt een snel gunstig effect beoogd bij een insult. Gebleken is dat de p.i.w.-ers door de verpleegkundigen over het gebruik
van de rectiole zijn voorgelicht. Tegen deze achtergrond is de beroepscommissie van oordeel dat de medische dienst niet onzorgvuldig heeft gehandeld. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. Chr.M. Aarts, voorzitter, drs. M.F. van Brederode-Zwart en R. Vogelenzang, leden, in tegenwoordigheid van R. Kokee, secretaris, op 18 juli 2008

secretaris voorzitter

Naar boven