Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 08/0735/GB, 17 juli 2008, beroep
Uitspraakdatum:17-07-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 08/735/GB

Betreft: [klager] datum: 17 juli 2008

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. M.J.J.E. Stassen, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 19 maart 2008 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem te over te plaatsen naar de gevangenis/ISD Zoetermeer ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 15 juli 2003 gedetineerd. Hij verbleef in de gevangenis Alphen aan den Rijn. Op 7 maart 2008 is hij overgeplaatst naar de gevangenis/ISD Zoetermeer, waar een regime van algehele gemeenschap geldt.

3. De standpunten
3.1. Namens klager is het beroep als volgt toegelicht.
Er is bezwaar gemaakt tegen de motivering van de overplaatsing vanuit Vught naar Alphen aan den Rijn, het feit dat aan klager niet gemotiveerd is aangegeven dat hij in Alphen aan den Rijn een veiligheidsrisico zou lopen en een korting op de bezoekuren.
Het bezwaar is ongegrond verklaard. Het enige waarop is ingegaan is het feit dat klager heeft gekozen voor een overplaatsing naar Alphen aan den Rijn. Klager moest weg uit Vught. Hij weet niet waarom en op dat onderdeel is niet geantwoord. Omdat klager
moest kiezen, heeft hij zijn voorkeur voor Alphen aan den Rijn uitgesproken vanwege de ruimere bezoektijden. Er is nimmer aan klager gemotiveerd uitgelegd waarom hij niet in Alphen aan den Rijn kon blijven. Vervolgens is klager zonder overleg
overgeplaatst naar Zoetermeer, waardoor hij maar één bezoekuur heeft in plaats van twee. Het is niet bekend waarom klager niet teruggeplaatst is naar Vught. Klagers ouders zijn oud, gehandicapt en wonen in Limburg. Klager wil teruggeplaatst worden naar
Vught.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Klager is op basis van een rapportage van Alphen aan den Rijn geselecteerd voor de gevangenis/ISD Zoetermeer. Klager, die slechts een aantal dagen in Alphen aan den Rijn verbleef, kon daar niet langer blijven. Uit de rapportage blijkt dat zijn
veiligheid niet langer gegarandeerd kon worden. De selectiefunctionaris heeft met de inrichting gemeend dit signaal serieus te moeten nemen, vooral omdat meerdere gedetineerden aldaar klager kennen en weten waarvoor hij gedetineerd zit. Een escalatie
werd dan ook niet uitgesloten. De selectiefunctionaris beoordeelt dit als een verkapte bedreiging.
Klager is hierover geïnformeerd en hij gaf daarop aan naar de gevangenis De Schie te Rotterdam of naar de gevangenis/ISD Zoetermeer overgeplaatst te willen worden. Omdat een directe plaatsing mogelijk was in de gevangenis/ISD Zoetermeer, is klager daar
naartoe overgeplaatst.
De selectiefunctionaris is verbaasd over het feit dat klager het niet eens is met de overplaatsingen. Klager heeft zelf verzocht om een overplaatsing naar de gevangenis Alphen aan den Rijn. Dit verzoek werd gehonoreerd. Toen bleek dat hij daar
problemen
zou krijgen is klager – na overleg met hem en conform zijn wens – snel doorgeplaatst naar de gevangenis/ISD Zoetermeer.
Er waren vooraf geen signalen dat klager in de gevangenis Alphen aan den Rijn problemen zou krijgen. Dat is ook niet verwonderlijk omdat de gedetineerden niet wisten dat klager daar zou komen. Pas bij binnenkomst in de gevangenis Alphen aan den Rijn
bleek dat hij herkend werd en dat medegedetineerden moeite hadden met zijn aanwezigheid.
Klagers raadsman wist zelf niet dat klager heeft verzocht om overplaatsing naar de gevangenis/ISD Zoetermeer.

4. De beoordeling
4.1. De gevangenis/ISD Zoetermeer is een inrichting voor mannen met een regime van algehele gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau.

4.2. Klager, die in hoger beroep is veroordeeld, kan in een gevangenis met een regime van algehele gemeenschap worden geplaatst.

4.3. Uit de stukken blijkt dat klager op 28 februari 2008 conform zijn schriftelijke verzoek van 28 november 2007 is overgeplaatst naar de gevangenis Alpen aan den Rijn. Nu zijn veiligheid aldaar niet gegarandeerd kon worden, had klager om een
terugplaatsing kunnen verzoeken. Echter, uit een faxbericht van 28 februari 2008, opgesteld door de inrichting, blijkt dat klager zijn voorkeur heeft uitgesproken voor de gevangenis De Schie te Rotterdam en de gevangenis/ISD Zoetermeer. Vervolgens is
klager conform zijn voorkeur overgeplaatst. De beroepscommissie is van oordeel dat de op de onder 3.2. genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of
onbillijk kan worden aangemerkt. Het beroep wordt dan ook ongegrond verklaard. Hetgeen klager heeft aangevoerd over de bezoekmogelijkheden is onvoldoende zwaarwegend om tot een ander oordeel te kunnen komen.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit
mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. S.S. Dwarka, secretaris, op 17 juli 2008.

secretaris voorzitter

Naar boven