Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 21/21713/GA, 17 april 2023, beroep
Uitspraakdatum:17-04-2023

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

DBT  v

 

Nummer          21/21713/GA

               

Betreft [klager]

Datum 17 april 2023

 

Uitspraak van de beroepscommissie van de RSJ op het beroep van [klager] (hierna: klager)

 

1. De procedure

Klager heeft beklag ingesteld tegen de plaatsing in het basisprogramma na de beëindiging van zijn deelname aan een penitentiair programma (PP).

De beklagcommissie bij de Penitentiaire Inrichtingen (PI) Zwolle heeft op 31 mei 2021 het beklag ongegrond verklaard (Z1-2021-155). De uitspraak van de beklagcommissie is bijgevoegd.

Klagers raadsvrouw, mr. J-A.J. Brahm, heeft namens klager beroep ingesteld tegen deze uitspraak.

De beroepscommissie heeft klager, zijn raadsvrouw en de directeur van de PI Zwolle (hierna: de directeur) in de gelegenheid gesteld hun standpunten schriftelijk (nader) toe te lichten.

 

2. De standpunten in beroep

Standpunt van klager

Klagers is na de beëindiging van zijn deelname aan een PP direct geplaatst in het basisprogramma. De directeur heeft niets medegedeeld. Het personeel heeft alleen verteld dat iedereen die in de inrichting binnenkomt in het basisprogramma wordt geplaatst.

Klager was voor zijn deelname aan een PP gepromoveerd. Dat de deelname aan een PP wordt beëindigd betekent niet per definitie ook een degradatie naar het basisprogramma. Als de directeur klager had willen degraderen, moet dat conform artikel 1d, vierde lid, van de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden (hierna: de Regeling). Het is vereist dat klager wordt besproken in het multidisciplinair overleg en door de vrijhedencommissie. Op grond van de Regeling moet er een beslissing worden genomen. Deze beslissing moet schriftelijk aan klager worden uitgereikt.

 

Standpunt van de directeur

De directeur verwijst naar het verweerschrift in beklag en de uitspraak van de beklagcommissie.

 

3. De beoordeling

Op grond van artikel 1d, derde lid, van de Regeling komt een gedetineerde voor promotie in aanmerking, indien hij gedurende zes weken na aanvang in detentie het in de categorie “re integratie/resocialisatie” en het in de categorie “verblijf en leefbaarheid” van bijlage 1 dan wel bijlage 2 bij deze Regeling beschreven gewenste gedrag heeft laten zien. Volgens vaste jurisprudentie van de beroepscommissie dient uiterlijk binnen zes weken na binnenkomst te worden bezien of een gedetineerde kan promoveren (RSJ 6 november 2018, R-457).

De klacht is gericht tegen de binnenkomst in het basisprogramma na de beëindiging van klagers deelname aan een PP. Het is onweersproken dat klager voor zijn deelname aan een PP in het plusprogramma zat. Klager meent dat er daarom sprake is van een degradatie die op schrift gesteld had moeten worden.

De beroepscommissie overweegt dat er in dit geval sprake is van een situatie die valt aan te merken als een ‘nieuwe aanvang’ (nieuwe binnenkomst) in detentie, als bedoeld in artikel 1d, derde lid, van de Regeling. Bij aanvang van detentie komen gedetineerden binnen in het basisprogramma en dient de directeur vervolgens binnen zes weken te beslissen over promoveren. Er was dan ook geen sprake van een beslissing van de directeur tot degradatie (die op schrift gesteld had moeten worden) ten opzichte van de promotie voorafgaand aan klagers deelname aan een PP. Daarmee is evenmin sprake van een beklagwaardige beslissing van de directeur in de zin van artikel 60, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet.

Gelet op het voorgaande zal de beroepscommissie de uitspraak van de beklagcommissie vernietigen en klager alsnog niet-ontvankelijk verklaren in zijn beklag.

 

4. De uitspraak

De beroepscommissie vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart klager alsnog niet-ontvankelijk in zijn beklag.

 

 

Deze uitspraak is op 17 april 2023 gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit

mr. J.B. Oreel, voorzitter, mr. A. Jongsma en mr. D. van der Sluis, leden, bijgestaan door mr. A. Laagland, secretaris.

 

 

 

secretaris        voorzitter

Naar boven