Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 08/0720/GB, 17 juli 2008, beroep
Uitspraakdatum:17-07-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 08/720/GB

Betreft: [klager] datum: 17 juli 2008

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 17 maart 2008 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar de gevangenis/ ISD De Geerhorst te Sittard afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 12 december 2005 gedetineerd. Hij verblijft in de gevangenisunit 2 Lelystad.

3. De standpunten
3.1. Klager heeft het beroep als volgt toegelicht.
Klager heeft verzocht om overplaatsing naar de gevangenis/ISD De Geerhorst te Sittard. Voor de motivering verwijst klager naar zijn verzoekschrift. Klager heeft zich, toen hij in Grave zat, opgegeven voor een opleiding tot meubelmaker. Omdat de
opleiding in Grave niet mogelijk was, is klager met zijn instemming naar de gevangenisunit 2 Lelystad overgeplaatst. Klager heeft moeite om het lesniveau te volgen, omdat er ook veel leer- en schrijfwerk is. De begeleiding kan dat bevestigen en een
piw’er vindt dat klager eerst maar fatsoenlijk Nederlands moet leren en schrijven. Klagers enthousiasme om het vak te leren is dusdanig gezakt dat hij niet verder gaat met de opleiding. In combinatie met het feit dat klager geen bezoek krijgt (door de
grote reisafstand met het openbaar vervoer) terwijl hij na het overlijden van zijn moeder een nieuwe band met zijn familie heeft opgebouwd, wil hij overgeplaatst worden. Klager merkt ten slotte op dat hij geen overlast heeft veroorzaakt en ook geen
rapport heeft gehad.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
Klager is op 22 oktober 2007 – op eigen verzoek – overgeplaatst naar de gevangenisunit 2 Lelystad. Het overplaatsingsverzoek was gemotiveerd met het feit dat klager aldaar een opleiding tot meubelmaker kon volgen. Kennelijk was het bezoek daar
ondergeschikt aan. Nu blijkt de opleiding te hoog gegrepen en wil klager overgeplaatst worden vanwege bezoek van zijn vrouw, die ook in detentie verblijft. Voor dergelijke bezoeken wordt het vervoer geregeld en speelt tijd nadrukkelijk geen rol. Met
betrekking tot bezoek van zijn dochter, die in een pleeggezin is geplaatst, is niet duidelijk gemaakt c.q. aangetoond dat zij bij een verblijf in bijvoorbeeld Sittard voornemens is om klager te bezoeken. Daarom is het verzoek om overplaatsing
afgewezen.
Voorst merkt de selectiefunctionaris op dat daarbij nadrukkelijk geldt dat het niet gebruikelijk is dat een gedetineerde, zo snel nadat hij op eigen verzoek is overgeplaatst, weer wordt overgeplaatst naar een andere inrichting.

4. De beoordeling
De op de onder 3.2. genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Hierbij is in aanmerking genomen dat klager reeds
eerder op eigen verzoek is overgeplaatst. Hetgeen klager heeft aangevoerd over de bezoekmogelijkheden is onvoldoende zwaarwegend om tot een ander oordeel te kunnen komen.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van
mr. S.S. Dwarka, secretaris, op 17 juli 2008.

secretaris voorzitter

Naar boven