Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 23/31998/GV, 19 april 2023, beroep
Uitspraakdatum:19-04-2023

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

 

Nummer          23/31998/GV    

           

Betreft [klager]

Datum 19 april 2023

 

Uitspraak van de beroepscommissie van de RSJ op het beroep van [klager] (hierna: klager)

 

1. De procedure

Klagers raadsvrouw, mr. M. Uslu, heeft namens klager beroep ingesteld tegen de vermeende beslissing van de Minister voor Rechtsbescherming van 30 januari 2023 om negatief te adviseren op klagers verzoek om langdurend re-integratieverlof.

 

2. De ontvankelijkheid

Op grond van artikel 72, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft de gedetineerde het recht tegen een hem betreffende beslissing aangaande verlof een met redenen omkleed beroepschrift in te dienen bij de beroepscommissie. Onder ‘gedetineerde’ wordt verstaan: een persoon ten aanzien van wie de tenuitvoerlegging van een vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende maatregel in een inrichting plaatsvindt (artikel 1, aanhef en onder e, van de Pbw). Deze bepalingen, in samenhang gelezen, betekenen dat het instellen van beroep tegen een beslissing aangaande (langdurend re-integratie)verlof niet mogelijk is na afloop van de detentie.

Uit de stukken volgt dat klager sinds 7 december 2021 gedetineerd was en dat hij op 7 februari 2023 in vrijheid is gesteld. Het beroepschrift is namens klager ingediend op 8 februari 2023. Er is namens klager dus beroep ingesteld op het moment dat hij geen gedetineerde meer was in de zin van de Pbw. De beroepscommissie zal klager daarom niet-ontvankelijk verklaren in zijn beroep.

 

3. De uitspraak

De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn beroep.

 

Deze uitspraak is op 19 april 2023 gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit mr. D. van der Sluis, voorzitter, F. van Dekken en mr. A. Pahladsingh, leden, bijgestaan door mr. A. Back, secretaris.

 

 

secretaris        voorzitter

Naar boven