Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 08/1159/GB, 17 juli 2008, beroep
Uitspraakdatum:17-07-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 08/1159/GB

Betreft: [klager] datum: 17 juli 2008

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 25 april 2008 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar het huis van bewaring (h.v.b.) PI Tilburg afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 13 februari 2008 gedetineerd. Hij verblijft in het h.v.b. unit 1 van de locatie Dordtse Poorten te Dordrecht.

3. De standpunten
3.1. Klager heeft het beroep als volgt toegelicht.
Klager wil overgeplaatst worden naar Tilburg of Breda, omdat zijn vriendin niet op bezoek kan komen. Zij heeft twee kinderen en geen auto. De afstand is te lang. Zij kan geen kleren brengen en klager zit financieel krap. Klager zit bijna vier maanden
vast en heeft zijn vriendin lang niet gezien. Eventuele dokterspapieren zal de vriendin zelf opsturen.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
Bezoekproblemen zijn niet wenselijk maar inherent aan een detentiesituatie. Wellicht kan een uitzondering gemaakt worden, maar dan moeten de genoemde ongemakken bevestigd worden door een deskundige. Klager heeft aangegeven een medische verklaring op te
willen sturen maar bleef tot op heden in gebreke.
Uit informatie van de inrichting blijkt dat klager op 26 mei 2008 ter terechtzitting is verschenen. Binnen afzienbare tijd zal mogelijk sprake zijn van een veroordeling. Indien na strafoplegging het strafrestant van klager aanleiding geeft voor
selectie
c.q. detentiefasering, dan kan klager zijn voorkeur hierin kenbaar maken. Indien klager voldoet aan de criteria, dan zal daarmee zoveel mogelijk rekening worden gehouden.

4. De beoordeling
4.1. Klager behoort, gelet op zijn status als preventief gehechte, tot de categorie gedetineerden voor opneming van wie de huizen van bewaring zijn bestemd.

4.2. Door klager is onvoldoende aannemelijk gemaakt dat bezoek van zijn vriendin niet mogelijk is. De beroepscommissie is dan ook van oordeel dat de op de onder 3.2. genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris, bij afweging
van
alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk kan worden aangemerkt. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard. Overigens geldt dat de behandeling van de strafzaak van klager, naar blijkt uit door de beroepscommissie
opgevraagde informatie, is aangehouden.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van
mr. S.S. Dwarka, secretaris, op 17 juli 2008.

secretaris voorzitter

Naar boven