Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 08/1106/GA, 17 juli 2008, beroep
Uitspraakdatum:17-07-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Activiteiten  v

Uitspraak

nummer: 08/1106/GA

betreft: [klager] datum: 17 juli 2008

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 25 april 2008 van de alleensprekende beklagrechter bij de locatie De Geerhorst te Sittard,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van voormelde locatie in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft het gedurende drie dagen moeten luchten in de luchtbox.

De beklagcommissie heeft klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt in beroep als volgt toegelicht. Klager heeft beroep ingesteld, omdat de beoordeling in de uitspraak van de beklagcommissie onjuist is.

De directeur heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagcommissie, in beroep als volgt toegelicht. De directeur geeft aan dat klager alsnog een kopie van het rapport heeft overhandigd. Daarom beschouwt de directeur de klacht alsnog als
gegrond. De directeur heeft inmiddels opdracht gegeven klager bij wijze van compensatie een bedrag van € 7,50 te betalen.

3. De beoordeling
De beroepscommissie verstaat het beklag aldus dat klager drie dagen heeft moeten luchten in een luchtkooi die niet voldoet aan de daaraan te stellen (wettelijke) eisen. Eerst in beroep is komen vast te staan, zo verstaat de beroepscommissie de reactie
van de directeur, dat klager daadwerkelijk drie dagen heeft moeten luchten in de luchtbox. Uit het feit dat de directeur daar zelf de conclusie aan verbindt dat daarom voor hem sprake is van een gegrond beklag, leidt de beroepscommissie af dat de
luchtbox thans nog steeds niet voldoet aan de daaraan te stellen (wettelijke) eisen. Om die reden zal de beroepscommissie het beklag alsnog gegrond verklaren.
In een eerdere zaak, bekend onder nr. 06/3258/GA (uitspraak 6 juni 2007), heeft de beroepscommissie is ter compensatie van 49 dagen luchten in de bedoelde luchtkooi een tegemoetkoming toegekend van € 100,=. Dat is (iets) meer dan € 2,= per dag. In de
onderhavige kwestie heeft de directeur een bedrag van € 7,50 aan klager laten overmaken. Dat komt neer op € 2,50 per dag. Gelet hierop is de beroepscommissie van oordeel dat klager inmiddels voldoende is gecompenseerd en dat er geen ruimte is voor het
door de beroepscommissie toekennen van een tegemoetkoming in het kader van het gegrondverklaarde beklag.

Het vorenstaande leidt tot na te melden beslissing.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart het beklag alsnog gegrond.
Zij bepaalt dat aan klager geen tegemoetkoming toekomt.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.J. van Oostveen, voorzitter, mr. J.P. Balkema en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. P.N.E. Plooij, secretaris, op 17 juli 2008

secretaris voorzitter

Naar boven