Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 22/30611/TA, 21 april 2023, beroep
Uitspraakdatum:21-04-2023

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer          22/30611/TA

               

Betreft [klager]

Datum 21 april 2023

 

Uitspraak van de beroepscommissie van de RSJ op het beroep van [klager] (hierna: klager)

 

1. De procedure

Het beklag van klager ziet op het feit dat klagers vaccinatiebewijs openlijk op de afdeling is uitgedeeld.

De beklagrechter bij FPC Oostvaarderskliniek te Almere (hierna: de instelling) heeft op

16 november 2022 klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag (OV 2022/98). De uitspraak van de beklagrechter is bijgevoegd.

Klager heeft tegen deze uitspraak beroep ingesteld.

De beroepscommissie heeft klager en […], jurist bij de instelling, gehoord op de digitale zitting van 24 maart 2023. Als toehoorder was mr. G.J.M. Ankersmit, secretaris bij de RSJ, aanwezig.

 

2. De standpunten in beroep

Standpunt van klager

Klager is ten onrechte niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag. Klager zou onvoldoende nauwkeurig hebben vermeld tegen welke beslissing het beklag is gericht. Ook zou klager geweigerd hebben te spreken met de maandcommissaris. Klager had die dag enorme hoofdpijn en wilde daarom op dat moment niet in gesprek met de maandcommissaris, maar was daartoe op een ander moment wel bereid. Op 2 augustus 2022 zijn de vaccinatiebewijzen openlijk op de afdeling uitgedeeld, waardoor op dat moment voor iedereen duidelijk was wie wel en wie niet gevaccineerd was. Dit had niet mogen gebeuren. Klager is juist op een rustig moment zijn vaccinatie gaan halen, omdat het niemand wat aangaat of hij zich wel of niet laat vaccineren.

 

Standpunt van het hoofd van de instelling

Verpleegden zijn in de gelegenheid gesteld een boosterprik te halen. Daartoe konden zij een vragenformulier invullen en na de boosterprik op 29 juli 2022 hebben de verpleegden op

2 augustus 2022 hun vaccinatiebewijs gekregen. De vaccinatiebewijzen zijn in een gesloten envelop vanaf de medische dienst verstuurd naar de afdeling en daar uitgedeeld. Op grond van artikel 80 van het Reglement verpleging ter beschikking gestelden (Rvt) is eenieder die betrokken is bij de uitvoering van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) en het Rvt en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, verplicht tot geheimhouding daarvan, behoudens indien uit zijn taak bij de uitvoering van het Rvt de noodzaak tot bekendmaking voortvloeit. Deze geheimhoudingsplicht geldt ook voor sociotherapeuten. Daarbij geldt dat somatische gegevens ook van belang kunnen zijn voor de behandeling. Het is daarom van belang dat ook sociotherapeuten kennis kunnen nemen van de somatische gegevens van verpleegden. Het is niet meer te achterhalen of de vaccinatiebewijzen separaat in een envelop zijn verstrekt. De sociotherapeut die de vaccinatiebewijzen heeft uitgedeeld is langdurig ziek. De instelling heeft de privacy niet volledig kunnen waarborgen, omdat zowel verpleegden als het personeel in de gelegenheid zijn gesteld om zich te laten vaccineren. Het was voor de instelling niet mogelijk om ervoor te zorgen dat niemand elkaar kon zien op het moment dat de vaccinatie werd gehaald.

 

3. De beoordeling

Ontvankelijkheid

Het beklag van klager ziet op het openlijk verstrekken van vaccinatiebewijzen op de afdeling. Het beklag kan worden opgevat als gericht tegen schending van klagers recht op privacy als bedoeld in artikel 8 EVRM. Gelet op het bepaalde in artikel 56, eerste lid en onder e, Bvt is een dergelijke (vermeende) schending van een recht voor beklag vatbaar. Klager kan dan ook worden ontvangen in zijn beklag. De beroepscommissie zal daarom de uitspraak van de beklagrechter vernietigen en klager alsnog ontvankelijk verklaren in zijn beklag. Om proceseconomische redenen zal de beroepscommissie als enige en hoogste instantie inhoudelijk op het beklag beslissen.

 

Inhoudelijk

Gelet op de stukken en hetgeen ter zitting naar voren is gebracht, is de beroepscommissie van oordeel dat het openlijk uitdelen van vaccinatiebewijzen op de afdeling een inbreuk op klagers recht op privacy vormt. Het door de instelling gegeven argument dat de sociotherapeuten op grond van artikel 80 Rvt een geheimhoudingsplicht hebben, kan de inbreuk op klagers recht op privacy niet rechtvaardigen. Een wettelijke grondslag hiervoor ontbreekt. Door de instelling zijn overigens ook geen argumenten aangevoerd die de noodzaak van een inbreuk op het recht op privacy als vermeld in artikel 8, tweede lid, EVRM zouden kunnen rechtvaardigen. Het vaccinatiebewijs van klager had in dit geval tenminste in een gesloten envelop overhandigd moeten worden om elk risico van ongewenst kennisnemen van de inhoud daarvan door anderen te voorkomen. Door dat niet zo te doen was voor alle aanwezigen kenbaar dat klager zich had laten vaccineren, waarbij het van belang is dat wel of niet vaccineren destijds gevoelig lag, ook in de vrije maatschappij.

Gelet op het voorgaande zal de beroepscommissie het beroep gegrond verklaren, de uitspraak van de beklagrechter vernietigen, klager alsnog ontvankelijk verklaren in het beklag en het beklag gegrond verklaren.

De beroepscommissie ziet geen aanleiding om aan klager een tegemoetkoming toe te kennen, nu niet is gesteld of gebleken dat klager enig concreet nadeel heeft ondervonden.

 

4. De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagrechter, verklaart klager alsnog ontvankelijk in zijn beklag en verklaart dit beklag gegrond.

 

Zij kent klager geen tegemoetkoming toe.

 

 

Deze uitspraak is op 21 april 2023 gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit

mr. A. van Holten, voorzitter, mr. L.C.P. Goossens en dr. T. Jambroes, leden, bijgestaan door mr. C.K. van Dijk, secretaris.

 

 

 

 

secretaris        voorzitter

Naar boven