Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 08/0927/GA, 16 juli 2008, beroep
Uitspraakdatum:16-07-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 08/927/GA

betreft: [klager] datum: 16 juli 2008

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 14 april 2008 van de alleensprekende beklagrechter bij de penitentiaire inrichting Vught,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van unit 6 van genoemde inrichting in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter
Het beklag betreft de weigering van een personeelslid om de celinventaris te controleren.

De beklagrechter heeft klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft het tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt in beroep als volgt toegelicht.
Klager heeft een week zonder bestek gezeten. Naar aanleiding van de informatie van de directeur is klager van mening dat de klacht alsnog gegrond moet worden verklaard

De directeur heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagrechter, in beroep niet toegelicht.

3. De beoordeling
Het handelen, nalaten daaronder begrepen, van personeelsleden in een inrichting in het kader van de uitoefening van hun taak moet, behoudens puur feitelijke handelingen, worden gezien als een beslissing van de directeur, waartegen beklag openstaat.

Ingevolge paragraaf 2.2 van de huisregels penitentiaire inrichtingen Nieuw Vosseveld dient bij binnenkomst een piw-er tezamen met de gedetineerde de celinventaris te controleren. Daarna ondertekenen beiden de inventarislijst.
Op grond van de stukken staat vast dat een piw-er heeft geweigerd om deze controle uit te voeren.
De beroepscommissie is van oordeel dat klager in zijn beklag kan worden ontvangen en zij zal dit beklag gegrond verklaren.
Nu de rechtsgevolgen van de weigering om de celinventaris te controleren niet meer ongedaan zijn te maken, komt klager een tegemoetkoming toe. De beroepscommissie zal de tegemoetkoming vaststellen op € 5,=.

4. De uitspraak
De beroepscommissie vernietigt de uitspraak van de beklagrechter, verklaart klager alsnog ontvankelijk in zijn beklag en verklaart dit beklag gegrond.
Zij bepaalt dat aan klager een tegemoetkoming toekomt van € 5,=.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.J. van Oostveen, voorzitter, mr. J.P. Balkema en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. S.A.H. de Bruin, secretaris, op 16 september 2008

secretaris voorzitter

Naar boven