Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 08/1426/GB - tussenbeslissing, 15 juli 2008, beroep
Uitspraakdatum:15-07-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 08/1426/GB - tussenbeslissing

Betreft: [klager] datum: 15 juli 2008

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 30 mei 2008 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem te plaatsen in de gevangenis Veenhuizen ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 20 februari 2004 gedetineerd. Hij verbleef in de gevangenis Alphen aan den Rijn. Op 13 november 2007 is hij overgeplaatst naar de gevangenis Veenhuizen, waar een regime van algehele gemeenschap geldt.

3. Beoordeling
De beroepscommissie is van oordeel dat klager op zijn beroep dient te worden gehoord. Daartoe zal de behandeling van de zaak worden aangehouden.
Voor de beoordeling van het beroep is overigens van belang dat de vraag wordt beantwoord of het regime in de speciale voorziening voor vreemdelingen in de locatie Esserheem kan worden aangemerkt als een regime van algehele gemeenschap. Teneinde deze
vraag te kunnen beantwoorden zal in het kader van het horen van klager door het lid van de beroepscommissie dat klager hoort, eventueel met bijstand van leden van de Raad, een onderzoek worden verricht in het bijzonder naar de vraag of het regime
voldoet aan de eisen die de wet stelt aan een regime van algehele gemeenschap. Ten behoeve van dat onderzoek is van belang dat de directeur voormeld onderzoek bevordert door het lid van de beroepscommissie, en degenen die hem bijstaan, in de
gelegenheid
te stellen in de inrichting onderzoek te doen onder meer door het horen van personeelsleden en door het verschaffen van gegevens.

4. De uitspraak
De beroepscommissie houdt de behandeling van het beroep aan voor het horen van klager op zijn beroep;
belast het lid van de beroepscommissie J. Fiselier, die zich kan laten bijstaan door een of meer leden van de Raad, met het horen van klager en het verrichten van het onderzoek als hiervoor bedoeld;
verzoekt de directeur voormeld onderzoek te bevorderen door het lid van de beroepscommissie, en degenen die hem bijstaan, in de gelegenheid te stellen in de inrichting onderzoek te doen onder meer door het horen van personeelsleden en het verschaffen
van gegevens;
stelt de stukken in handen van het lid van de beroepscommissie teneinde van het onderzoek verslag op te maken;
houdt iedere verdere beslissing aan.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van
R. Kokee, secretaris, op 15 juli 2008

secretaris voorzitter

Naar boven