Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 22/28774/SGA, 12 augustus 2022, schorsing
Uitspraakdatum:12-08-2022

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

DBT  v

Nummer          22/28774/SGA

    

          

Betreft [verzoekster]

Datum 12 augustus 2022

 

Uitspraak van de voorzitter van de beroepscommissie van de RSJ op het verzoek van [verzoekster] (hierna: verzoekster)

 

1. De procedure

De directeur van de locatie Ter Peel te Sevenum (hierna: de directeur) heeft verzoekster bij aanvang van haar detentie in het basisprogramma geplaatst.

Verzoeksters raadsman, mr. J.C.H. Pronk, vraagt namens verzoekster om schorsing van de (verdere) tenuitvoerlegging daarvan.

De voorzitter heeft kennisgenomen van de reactie van de directeur op het schorsingsverzoek en van de mededeling van de secretaris van de beklagcommissie dat het schorsingsverzoek zal worden ingeschreven als klaagschrift.

 

2. De beoordeling

Uit de schriftelijke inlichtingen van de directeur komt naar voren dat verzoekster op 29 juli 2022 is gearresteerd nadat zij zich niet had gemeld voor het ondergaan van een gevangenisstraf van 67 dagen waarvoor zij was opgeroepen. Met het niet melden heeft verzoekster haar zelfmeldstatus verloren en is derhalve in het basisprogramma van de locatie Ter Peel geplaatst.

Verzoekster heeft geen belang bij een toewijzing van het verzoek, omdat dat niet kan leiden tot het beoogde resultaat. Daarvoor zou een nieuwe beslissing genomen moeten worden en de voorzitter is niet bevoegd om de directeur op te dragen een nieuwe beslissing te nemen of om te bepalen dat deze uitspraak daarvoor in de plaats treedt (zoals bedoeld in artikel 68, derde lid, onder a. en b., van de Penitentiaire beginselenwet). Nu verzoekster geen belang heeft bij een toewijzing, zal de voorzitter het verzoek afwijzen.

 

3. De uitspraak

De voorzitter wijst het verzoek af.

 

 

Deze uitspraak is op 12 augustus 2022 gegeven door mr. A.M.G. Smit, voorzitter, bijgestaan door bc. L. Vis-van Alff, secretaris.

 

 

 

secretaris        voorzitter

Naar boven