Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 08/0913/GA, 9 juli 2008, beroep
Uitspraakdatum:09-07-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 08/913/GA

betreft: [klager] datum: 9 juli 2008

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 8 april 2008 van de beklagcommissie bij de locatie Ooyerhoek te Zutphen,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 10 juni 2008, gehouden in de locatie Ooyerhoek te Zutpen, zijn gehoord klager, [...], ISD-medewerker, en [...] namens de directie.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft de procedure van klagers terugplaatsing vanuit het traject (ISD maatregel) naar het basisregime.

De beklagcommissie heeft klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Klager zat in Hoogeveen in het buitentraject. Zijn oma lag op sterven, maar klager mocht niet op bezoek. Klager is 21 dagen weggeweest. Hij had eerder terug kunnen keren, maar zijn oma overleed later. Hij is opgepakt en het is standaard dat je dan 14
dagen naar de iso moet. Klager wilde sowieso naar de iso, omdat hij niet op een meerpersoonscel wilde in Hoogeveen. Daarop is hij naar Zutphen overgeplaatst, waar hij toevallig vernam dat hij was teruggeplaatst in het basisregime. De beslissing om
klager terug te plaatsen had door de selectiefunctionaris en het college van burgemeester en wethouders genomen moeten worden. Klager heeft geen schriftelijke beslissing gehad en wist van niets. Klager heeft niets ondertekend.
Hoewel klagers kinderen in Zutphen wonen, wil hij terug naar de inrichting in Hoogeveen. Het gaat niet goed in Zutphen, er loopt beklag. Klager moet nog zes maanden zitten, maar er wordt niets voor hem geregeld.

Namens de directeur is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Bij het ISD-traject wordt gekeken naar de motivatie. Als die ontbreekt, wordt een gedetineerde teruggeplaatst in het basisregime. Die beslissing volgt uit de ISD-maatregel. Er is geen schriftelijk stuk van klagers terugplaatsing.
De beslissing hangt niet samen met het verzoek om b.z.t. In het basisregime en in het gewone regime was geen mogelijkheid om b.z.t. te regelen. De ISD-afdeling was geplaatst in het h.v.b., waar geen ruimte is voor b.z.t. en arbeid. Per 21 april 2008 is
de ISD-afdeling in een gevangenisregime geplaatst. Er wordt bekeken wat de mogelijkheden zijn om een aantal punten voor het ontslag van klager geregeld te krijgen.

3. De beoordeling
Volgens artikel 44n van de Penitentiaire Maatregel (hierna: de Maatregel) kan de directeur bij overtreding van de voorwaarden genoemd in artikel 44l, derde lid, van de Maatregel beslissen om een gedetineerde te waarschuwen of om de bijzondere
voorwaarden aan de plaatsing buiten de inrichting te wijzigen of aan te vullen. Van deze beslissing geeft de directeur onverwijld schriftelijk en zo veel mogelijk in begrijpelijke taal een met redenen omklede, gedagtekende en ondertekende mededeling
aan
de gedetineerde. Hiervan doet de directeur een mededeling aan de selectiefunctionaris.
Op grond van artikel 44m van de Maatregel kan de selectiefunctionaris een gedetineerde –
op grondslag van een advies van de directeur – terugplaatsen in het basisregime.
In casu is aan klager niet (tijdig) meegedeeld dat hij teruggeplaatst werd naar het basisregime. Tevens is de beslissing niet schriftelijk aan klager meegedeeld en staat niet vast wie de beslissing tot terugplaatsing heeft genomen. Zo heeft klager geen
mogelijkheid gehad om zijn bezwaren of klachten bekend te maken, terwijl tegen genoemde beslissing(en) op grond van artikel 44m, derde lid, van de Maatregel, artikel 44o van de Maatregel en 44p van de Maatregel beklag respectievelijk bezwaar en beroep
openstaan. De beroepscommissie is daarom van oordeel dat klager in zijn rechtsbescherming is geschaad. Het beroep zal derhalve op formele gronden gegrond worden verklaard. Nu klager tijdens het ISD-traject ongeoorloofd is weggebleven, acht de
beroepscommissie geen termen aanwezig om een tegemoetkoming toe te kennen.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie, verklaart klager alsnog ontvankelijk in zijn beklag en verklaart dit beklag op formele gronden gegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. M.J.C. van Kamp, voorzitter, dr. G.J. Fleers en mr. J.M.M. van Woensel, leden, in tegenwoordigheid van mr. S.S. Dwarka, secretaris, op 9 juli 2008

secretaris voorzitter

Naar boven