Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 08/1587/GB, 11 augustus 2008, beroep
Uitspraakdatum:11-08-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 08/1587/GB

Betreft: [klager] datum: 11 augustus 2008

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 19 juni 2008 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Klagers raadsvrouw, mr. G.N. Weski, is in de gelegenheid gesteld het beroepschrift schriftelijk nader toe te lichten en te reageren op de inlichtingen van de selectiefunctionaris. De raadsman heeft van die gelegenheid geen gebruik gemaakt.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar het huis van bewaring/ISD (h.v.b./ISD) Rotterdam afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 3 juli 2007 gedetineerd. Hij verblijft in het h.v.b. van de locatie Dordtse Poorten te Dordrecht.

3. De standpunten
3.1. Klager heeft het beroep als volgt toegelicht.
Klager heeft al geruime tijd geen bezoek ontvangen in Dordrecht. Zijn echtgenote die aangewezen is op het openbaar vervoer, kan hem – mede door gezondheidsproblemen – niet komen bezoeken, temeer omdat klagers kinderen naar school moeten.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
Klager geeft aan dat hij slechts moeizaam bezoek kan ontvangen. Om die reden verzoekt hij om vanuit het h.v.b. in Dordrecht overgeplaatst te worden naar het h.v.b./ISD Rotterdam te Rotterdam of Krimpen aan den IJssel. Blijkens de van de inrichting
ontvangen informatie ontvangt klager bijna wekelijks bezoek van zowel zijn vrouw en kinderen als van overige relaties. Voor zover klager aanvoert dat zijn echtgenote door gezondheidsproblemen niet of nauwelijks in staat zou zijn hem te bezoeken, geldt
dat dit niet nader door hem wordt onderbouwd. Overigens geldt dat de reisafstand tussen Rotterdam en Dordrecht relatief kort is.

4. De beoordeling
4.1. Klager behoort, gelet op zijn status als preventief gehechte, tot de categorie gedetineerden voor opneming van wie de huizen van bewaring zijn bestemd.

4.2. Klager vraagt om overplaatsing in verband met de bezoekmogelijkheden voor zijn echtgenote. Daargelaten de omstandigheid dat klager een en ander niet nader feitelijk heeft onderbouwd, acht de beroepscommissie de reisafstand (per openbaar
vervoer)
tussen Rotterdam en Dordrecht niet zodanig dat dit een overplaatsing naar een h.v.b. in Rotterdam of Krimpen aan den IJssel zou kunnen rechtvaardigen. Dat geldt temeer nu uit de door de selectiefunctionaris overgelegde bezoekoverzichten over de maanden
januari tot en met juni 2008 naar voren komt dat klagers echtgenote hem bijna wekelijks heeft bezocht. Dit maakt dat de op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris, bij afweging van alle in aanmerking komende
belangen, niet als onredelijk of onbillijk kan worden aangemerkt.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema,
voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 11 augustus 2008.

secretaris voorzitter

Naar boven