Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 08/1563/GB, 11 augustus 2008, beroep
Uitspraakdatum:11-08-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 08/1563/GB

Betreft: [klager] datum: 11 augustus 2008

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. Y. Özdemir, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 23 juni 2008 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem niet te over te plaatsen naar een zeer beperkt beveiligde inrichting (z.b.b.i.) ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 19 juni 2007 gedetineerd. Hij verbleef in het huis van bewaring/ISD Haaglanden te Den Haag. Op 7 september 2007 is hij geplaatst in de gevangenis Zoetermeer. Op 4 juli 2008 is hij overgeplaatst naar de b.b.i. van de PI Tilburg.

3. De standpunten
3.1. Door en namens klager is het beroep als volgt toegelicht.
Klager heeft door het in detentie toegepaste regelsysteem, meer speciaal de omstandigheid dat hij buiten zijn schuld vertraging heeft opgelopen in zijn detentiefasering, ernstig nadeel ondervonden. Om die reden wil klager graag alsnog in aanmerking
komen voor plaatsing in een z.b.b.i.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Klager is inmiddels geselecteerd voor en overgeplaatst naar de b.b.i. van de PI Tilburg. Eerder kwam klager niet in aanmerking voor detentiefasering na een uitslag op een urinecontrole, waaruit naar voren kwam dat toen het kreatininegehalte van klagers
urine te laag was. De plaatsing in de b.b.i. moet worden gezien als een tussenstap naar een verblijf in een z.b.b.i. Daarvoor is dan wel nodig dat er een voorlichtingsrapport wordt opgesteld door de Reclassering Nederland. Een dergelijke rapportage is
opgevraagd door het bureau selectie- en detentiebegeleiding (b.s.d.) van de gevangenis Zoetermeer. Die rapportage was daar op 28 juli 2008 nog niet ontvangen. Klager heeft tegenover een medewerker van de b.b.i. in Tilburg aangegeven mee te willen
werken
aan een zogenaamd Basis Penitentiair Programma. Een dergelijk programma zou acht weken voor de v.i.-datum van klager kunnen aanvangen vanuit de b.b.i., zulks indien klager dan nog niet is overgeplaatst naar een z.b.b.i. De selectiefunctionaris meldt
nog
dat, indien er in het reclasseringsrapport geen sprake is van een contra-indicatie, er geen reden is om klager niet over te plaatsen naar een z.b.b.i.

4. De beoordeling
4.1. Op grond van artikel 2 van de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden, komen voor plaatsing in een zeer beperkt beveiligde inrichting in aanmerking gedetineerden die een te verwaarlozen vlucht- of maatschappelijk risico
vormen, aan wie een vrijheidsstraf van tenminste zes maanden is opgelegd, ten minste de helft van de opgelegde vrijheidsstraf hebben ondergaan, geen veroordelingen tot betaling van een geldboete of geldbedrag van meer dan € 226,= hebben openstaan, een
strafrestant hebben van ten minste zes weken en ten hoogste zes maanden en beschikken over een aanvaardbaar verlofadres.

4.2. In de toelichting op dit artikel (Stcr. 2000,176) staat dat bij de plaatsing in zeer beperkt en beperkt beveiligde inrichtingen de beoordeling of de gedetineerde geschikt is tot terugkeer in de samenleving een belangrijke rol speelt. Indicator
bij de beoordeling daarvan is of de gedetineerde reeds eerder tijdens de huidige detentie met goed resultaat bewegingsvrijheid (onbegeleid) buiten de inrichting heeft genoten (algemeen verlof, schorsing van de preventieve hechtenis, incidenteel verlof,
strafonderbreking), alsmede of zich daarna omstandigheden hebben voorgedaan die aan deze indicator ernstig afbreuk doen. Gelet op het open karakter van de inrichting of afdeling spelen de aard, zwaarte en achtergrond van het gepleegde delict en de
persoonlijkheid van de gedetineerde een rol bij de beoordeling van de vraag of betrokkene geschikt is voor plaatsing in een zeer beperkt of beperkt beveiligde inrichting of afdeling.

4.3. Tijdens zijn verblijf in de gevangenis Zoetermeer is bij klager bij gelegenheid van een urinecontrole een te laag kreatininegehalte geconstateerd. Die constatering levert in beginsel de gerede verdenking op van het (willen) plegen van fraude
bij
een urinecontrole, welke verdenking in beginsel wordt gesanctioneerd als had klager in detentie harddrugs gebruikt. Een van de gevolgen van harddruggebruik tijdens detentie is het – kortweg – opschorten van het detentietraject voor de duur van zes
maanden. Naar aanleiding van die opschorting heeft de selectiefunctionaris op 4 april 2008 besloten klager niet te plaatsen in een b.b.i. Naar aanleiding van contacten tussen klager, de raadsman en de selectiefunctionaris, heeft de selectiefunctionaris
uiteindelijk besloten de hiervoor genoemde periode van zes maanden terug te brengen naar drie maanden en klager – zulks op voordracht door het b.s.d. – in aanmerking te laten komen voor plaatsing in een b.b.i. De selectiefunctionaris heeft in zijn
reactie op het beroep aangegeven dat, indien er omtrent klager bij de reclassering geen bezwaren zijn voor plaatsing in een z.b.b.i., hij dan geen reden ziet om klager niet over te plaatsen naar een z.b.b.i.

4.4. Het vorenstaande in onderling verband en samenhang bezien maakt dat de op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, redelijk en billijk kan worden
geacht.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 11 augustus 2008.

secretaris voorzitter

Naar boven