Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 08/1501/GB, 8 augustus 2008, beroep
Uitspraakdatum:08-08-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 08/1501/GB

Betreft: [klager] datum: 8 augustus 2008

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 6 juni 2008 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar het huis van bewaring (h.v.b.) De Boschpoort te Breda afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 25 april 2008 gedetineerd. Hij verblijft het h.v.b. van de PI Tilburg.

3. De standpunten
3.1. Klager heeft het beroep als volgt toegelicht.
Voor klagers vriendin en kind is het financieel niet mogelijk om klager regelmatig te bezoeken. Klager wil een band met zijn kind houden. Klager wil graag aan zichzelf werken en plaatsing in een drugsvrije afdeling (d.v.a.) kan hem hiermee helpen. In
Tilburg is niet zo een inrichting aanwezig, maar in Breda wel.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
De reisafstand tussen Breda en Tilburg wordt als acceptabel beschouwd. Klager is daarnaast geattendeerd op de mogelijkheid tot het verkrijgen van een tegemoetkoming in de reiskosten bij de gemeentelijke sociale dienst. Voorts is uit nagekomen
informatie
gebleken dat de Officier van Justitie negatief adviseert inzake een eventuele overplaatsing, omdat een medeverdachte verblijft in het h.v.b. van klagers voorkeur. Tot 6 juni 2008 was er (nog) geen sprake van dat klager wil werken aan zijn
verslavingsproblematiek. Klager kan zijn motivatie alsnog kenbaar maken aan het b.s.d., waarna een selectie hiervoor – rekeninghoudend met het vorenstaande – in behandeling zal worden genomen.

4. De beoordeling
4.1. Klager behoort, gelet op zijn status als veroordeelde in eerste aanleg in afwachting van plaatsing in een gevangenis, tot de categorie gedetineerden voor opneming van wie de huizen van bewaring zijn bestemd.

4.2. De beroepscommissie is van oordeel dat de op de onder 3.2. genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk kan worden aangemerkt. Hierbij
is in aanmerking genomen dat een medeverdachte thans gedetineerd zit in het h.v.b. De Boschpoort en dat de beroepscommissie begrijpt dat het vooralsnog niet wenselijk is dat klager samen met hem in één inrichting verblijft. Voorts is hetgeen klager
heeft aangevoerd over de bezoekmogelijkheden onvoldoende zwaarwegend om tot een ander oordeel te kunnen komen. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard. De beroepscommissie geeft klager – nu hij heeft aangegeven dat hij aan zijn
verslavingsproblematiek wil werken – in overweging om dit voornemen kenbaar te maken aan het b.s.d.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. S.S. Dwarka, secretaris, op 8 augustus 2008.

secretaris voorzitter

Naar boven