Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 08/1529/GB, 8 augustus 2008, beroep
Uitspraakdatum:08-08-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 08/1529/GB

Betreft: [klager] datum: 8 augustus 2008

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. J. Michels, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 18 juni 2008 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem over te plaatsen naar het huis van bewaring (h.v.b.) Zwolle ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 19 maart 2008 gedetineerd. Hij verbleef als preventief gehechte in het h.v.b. De Karelskamp te Almelo. Op 16 april 2008 is hij overgeplaatst naar het h.v.b. Zwolle. Op 17 juni 2008 is hij in vrijheid gesteld.

3. De standpunten
3.1. Namens klager is het beroep als volgt toegelicht.
Inhoudelijk wordt verwezen naar het bezwaarschrift. Uit de bestreden beslissing blijkt niet waarom het OM negatief heeft geadviseerd. Er waren geen beperkingen bevolen en klager en de medeverdachte hadden reeds meermalen contact met elkaar gehad.
Klager
had zwaarwegende belangen bij een overplaatsing en van een belangenafweging blijkt onvoldoende. Er is geen sprake geweest van een redelijk alternatief met betrekking tot de afstand. Klagers moeder heeft die niet kunnen overbruggen en zij heeft klager
geen bezoek kunnen brengen. Er wordt verzocht een passende tegemoetkoming vast te stellen.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
Aanvankelijk had de selectiefunctionaris positief beslist op het overplaatsingsverzoek naar het h.v.b. De Karelskamp, maar nadat die beslissing genomen was kreeg de selectiefunctionaris per telefoon te horen dat aldaar medeverdachten gedetineerd zaten
en dat klager daar niet geplaatst mocht worden. Het OM heeft dit op 15 april 2008 door middel van een aantekening bericht. Vervolgens is klager geselecteerd voor het h.v.b. Zwolle. Hiertegen heeft klager bezwaar gemaakt, maar hij heeft dit niet
onderbouwd met medische stukken. Overigens had dat in dit geval niet tot een andere beslissing kunnen leiden, omdat klager volgens het negatieve advies van het OM niet naar De Karelskamp overgeplaatst kon worden. In de motivering van de bestreden
beslissing is opgenomen dat de overplaatsing niet werd gehonoreerd op basis van de plaatsing van de medeverdachten en dat het OM nadrukkelijk aangeeft dat plaatsing aldaar niet wenselijk is.

4. De beoordeling
4.1. Klager behoorde, gelet op zijn status als preventief gehechte, tot de categorie gedetineerden voor opneming van wie de huizen van bewaring zijn bestemd.

4.2. De op de onder 3.2. genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Hierbij is in aanmerking genomen dat de
selectiefunctionaris, nu in het h.v.b. De Boschpoort medeverdachten gedetineerd zaten en het OM nadrukkelijk heeft aangegeven dat het onwenselijk is dat klager aldaar geplaatst zou worden, in redelijkheid tot de bestreden beslissing heeft kunnen komen.
Hetgeen klager heeft aangevoerd over de bezoekmogelijkheden is onvoldoende zwaarwegend om tot een ander oordeel te kunnen komen. Het beroep zal dan ook ongegrond worden verklaard. Nu het beroep ongegrond zal worden verklaard, zijn er geen termen om een
tegemoetkoming vast te stellen.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van
mr. S.S. Dwarka, secretaris, op 8 augustus 2008

secretaris voorzitter

Naar boven