Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 08/0860/TB-tussenbeslissing, 7 augustus 2008, beroep
Uitspraakdatum:07-08-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 08/860/TB-tussenbeslissing

betreft: [klager] datum: 7 augustus 2008

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. R. Polderman, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een beslissing van 2 april 2008 van de Staatssecretaris van Justitie, verder te noemen de Staatssecretaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Ter zitting van de beroepscommissie van 10 juli 2008, gehouden in de penitentiaire inrichting Vught, zijn gehoord klager, bijgestaan door zijn raadsman mr. R. Polderman, en namens de Staatssecretaris [...], werkzaam bij de afdeling juridische zaken van
de Dienst Justitiële Inrichtingen van het ministerie van Justitie, en [...], behandelcoördinator bij de longstayvoorziening van de Pompestichting te Vught.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De Staatssecretaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing van een longstayafdeling naar een behandelafdeling afgewezen.

2. De feiten
Klager is bij onherroepelijke uitspraak van 20 januari 1995 veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van twee jaar met aftrek en ter beschikking gesteld (tbs) met bevel tot verpleging van overheidswege. Klager is op 30 mei 1996 geplaatst
in
het Meijers Instituut te Utrecht. Op 10 februari 1997 is hij geplaatst in het FPC Veldzicht te Balkbrug. Op 6 maart 2000 is hij overgeplaatst naar de Dr. S. van Mesdagkliniek te Groningen. Op 30 juli 2002 heeft deze inrichting verzocht klager in een
longstayvoorziening te plaatsen. Bij advies van 14 september 2002 van de Landelijke Adviescommissie Plaatsing (LAP) is aangegeven dat klager voldoet aan de longstayindicatie en is de Minister van Justitie geadviseerd klager te plaatsen in een
longstayvoorziening. Overeenkomstig dit advies heeft de Minister op 13 maart 2003 beslist klager te plaatsen in het Kempehuis. Deze plaatsing is op 3 april 2004 gerealiseerd. Bij uitspraak 03/767/TB van 4 december 2003 heeft de beroepscommissie het
beroep tegen klagers longstayplaatsing ongegrond verklaard.
Bij schrijven van 26 juli 2005 heeft klager verzocht om overplaatsing naar een behandelafdeling. Dit verzoek is bij beslissing van 27 juli 2005 afgewezen. Het daartegen gerichte beroep is bij uitspraak 06/467/TB van 9 augustus 2006 ongegrond
verklaard.
Klager is op 23 maart 2006 overgeplaatst naar de longstayvoorziening te Vught.
Bij schrijven van 27 februari 2008 heeft klager de Staatssecretaris opnieuw verzocht hem op een behandelafdeling te plaatsen. Dit verzoek is bij beslissing van 2 april 2008 afgewezen.
Klager verblijft inmiddels in de longstayvoorziening van Veldzicht.

3. De standpunten
Door en namens klager is aangevoerd dat hij in staat moet worden gesteld een behandeling te ondergaan om vast te kunnen stellen of een nieuwe behandeling kan resulteren in een substantiële vermindering van het delictgevaar. Daarnaast dient te worden
vastgesteld of de stoornis waaraan klager ten tijde van het delict leed nog steeds aanwezig is. In ieder geval zouden behandelmogelijkheden in het Pieter Baan Centrum onderzocht moeten worden.
Er is immers blijkens de overgelegde wettelijke aantekeningen sprake van een positieve wending in het gedrag van klager, wat een duidelijke verandering ten opzichte van het verleden inhoudt. In het Kempehuis ging het heel slecht met hem en kwam het tot
incidenten, maar op eigen kracht is hij door omgang met het personeel in Vught tot gedragsverandering gekomen. Hij is om die reden ongeveer zeven weken geleden op zijn verzoek naar Veldzicht overgeplaatst. Daar wordt therapeutischer gewerkt dan in
Vught. Momenteel zit klager daar in de intakefase. Op 18 augustus 2008 verneemt hij wat Veldzicht in de toekomst met hem wil gaan doen. Klager wil zich graag bewijzen en moet zich lang bewijzen voordat hij beloond wordt, waarbij hij op zijn tenen moet
lopen. Het is de vraag wanneer de beloning nu eindelijk komt. Klager is net 33 jaar geworden. De RSJ heeft in zijn advies van 1 februari 2008 zijn zorg over de longstay uitgesproken. Met klem doet klager een beroep op de RSJ om uit deze impasse te
komen.

Namens de Staatssecretaris is de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Klager heeft eerder getracht uit de longstayvoorziening te worden geplaatst, zonder dat aan zijn verzoek behandelinhoudelijke argumenten ten grondslag lagen.
Klagers huidige verzoek om overplaatsing naar een behandelafdeling is afgewezen, omdat nog steeds wordt voldaan aan de criteria voor een longstayplaatsing. Telefonisch is van de behandelcoördinator van Vught vernomen dat deze geen aanleiding tot
overplaatsing van klager naar een behandelafdeling ziet. Blijkens het verlengingsadvies van 29 april 2008 acht het behandelteam klagers verblijf in een longstayvoorziening op basis van multidisciplinair onderzoek aangewezen. Inmiddels verblijft klager
op de longstayafdeling van Veldzicht. Regelmatig zal door de kliniek van verblijf worden bekeken of er nieuwe behandelmogelijkheden zijn en/of het delictgevaar door andere oorzaken is verminderd. Als daarvan sprake is, zal de kliniek een verzoek tot
overplaatsing indienen.

Op verzoek van de Staatssecretaris heeft mevrouw Ponte, behandelcoördinator, ter zitting haar standpunt als volgt toegelicht.
Klager heeft in het Kempehuis ernstige incidenten veroorzaakt. Op eigen verzoek is hij overgeplaatst naar de longstayvoorziening te Vught. Bij klager is daar sprake van positief gedrag, maar het kost hem heel veel moeite om dat vast te houden. Van de
kant van het personeel is daartoe veel steun en structuur nodig. Als zaken voor klager niet snel genoeg gaan, valt hij terug. Er lijkt sprake van een schijnaanpassing. Zijn problematiek is nog onverminderd aanwezig. Op dit moment is er geen
aanknopingspunt voor behandeling. Klager is op eigen verzoek, op basis van goed gedrag, naar de longstayafdeling van Veldzicht overgeplaatst, omdat hij daar meer bezigheden en afleiding zou hebben. Als klager het goede gedrag volhoudt, moet hem bij
wijze van beloning iets voorgehouden worden, omdat hij anders gevaarlijk wordt. Veldzicht ziet dat ook en wil klager bij goed gedrag meer vrijheden verlenen. Er is bij klager geen sprake van een intrinsieke verandering. Klager wil namelijk een externe
motivatie voor gedrag om iets te kunnen bereiken. Klager is heel gevoelig voor beloning. Daarom wordt bekeken of er in die zin mogelijkheden zijn. Als klager dat goed volhoudt zonder dat daarvoor veel inzet van personeel nodig is, dan is hij een stap
verder. De boodschap aan hem is daarmee dat hij moet veranderen, als hij uit de longstay wil komen.

4. De beoordeling
Vast staat dat klager vanaf zijn twintigste jaar, inmiddels gedurende 13 jaar, tbs ondergaat. Hij is in de longstay geplaatst vanwege, kort gezegd, een uiterst beperkt behandelperspectief en chronische delictgevaarlijkheid.
Volgens het verlengingsadvies van 29 april 2008 van de Pompestichting en de toelichting van de behandelcoördinator van de longstayvoorziening te Vught is bij klager sprake van een geringe vooruitgang dankzij de geboden structuur en inzet van het
personeel, maar is een voortgezet verblijf van klager in een longstayvoorziening aangewezen. Klager doet zijn uiterste best om op het goede pad te blijven, maar het kost hem erg veel moeite dit vol te houden als dat dit niet direct beloond wordt,
waardoor sprake lijkt van een schijnaanpassing. Om klager meer houvast te geven en zijn positieve inspanning te blijven belonen, is klager door de Pompestichting voorgedragen voor overplaatsing naar de longstayafdeling van Veldzicht, mede omdat klager
bij toenemende perspectiefloosheid tot implusieve gewelddadige acties tegen zichzelf of anderen kan overgaan. Het is volgens de behandelaren in Vught echter de vraag of klager de matige positieve inslag, die hij in Vught zo goed mogelijk probeert vast
te houden, daar kan voort zetten. Gevreesd wordt dat klager bij minder structuur terugvalt in onoorbare en manipulatieve gedragingen.

In het kader van het beroep tegen de afwijzing van een eerder verzoek om overplaatsing naar een behandelafdeling was door klagers raadsman aangegeven dat door de strakkere structuur in Vught een verbetering is opgetreden in klagers conditie en was
daarom verzocht om een nader onderzoek van klagers conditie. De beroepscommissie heeft toen geen aanleiding gezien voor een nader onderzoek (uitspraak 06/467/TB van 9 augustus 2006).

Gelet op de thans, op basis van de stukken en het verhandelde ter zitting, beschikbare gegevens, ziet de beroepscommissie op zich wel aanleiding voor een nader onderzoek teneinde het beroep naar behoren te kunnen beoordelen. De beroepscommissie acht
het
niet opportuun klager in het Pieter Baan Centrum te doen opnemen voor onderzoek naar zijn psychische conditie en eventuele behandelmogelijkheden, nu hij recent is overgeplaatst naar de longstayvoorziening van Veldzicht en aldaar in de intakefase
verblijft. Wel kan Veldzicht te zijner tijd aangeven in hoeverre klager de in Vught ingezette positieve ontwikkeling heeft kunnen vasthouden en of er aanknopingspunten zijn voor voortgezet verblijf op de longstayafdeling dan wel voor overplaatsing naar
een behandelafdeling.
De beroepscommissie zal om die reden de behandeling van het beroep aanhouden voor de duur van een half jaar en zal het beroep verder behandelen aan de hand van aan het einde van die termijn uitgebrachte rapportage van Veldzicht.

5. De tussenbeslissing
De beroepscommissie houdt de behandeling van het beroep aan voor de duur van een half jaar in afwachting van rapportage van Veldzicht en verzoekt de Staatssecretaris om de bedoelde rapportage over een half jaar aan de beroepscommissie te doen
toekomen.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. drs. F.A.M. Bakker, voorzitter, prof. dr. F.A.M. Kortmann en mr. H.E.G. Peters, leden, in tegenwoordigheid van mr. E.W. Bevaart, secretaris, op 7 augustus 2008

secretaris voorzitter

Naar boven