Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 08/0796/JB, 7 augustus 2008, beroep
Uitspraakdatum:07-08-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 08/796/JB

Betreft: [klager] datum: 7 augustus 2008

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 78, eerste lid, van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen (Bjj) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], geboren op [1990], verder te noemen klager,

gericht tegen een beslissing van 11 maart 2008 van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Ter zitting van de beroepscommissie van 25 juli 2008, gehouden in de justitiële jeugdinrichting (j.j.i.) Den Engh te Den Dolder, is gehoord klager, bijgestaan door zijn raadsman
mr. J. Keupink en de namens de Staatssecretaris [...], juridisch medewerker.

De selectiefunctionaris was verhinderd om ter zitting te verschijnen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem te plaatsen in de behandelinrichting De Bascule te Amsterdam ongegrond verklaard.

2. De feiten
Aan klager is bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak d.d. 9 november 2007 de maatregel van plaatsing in een inrichting voor jeugdigen opgelegd.
Klager verbleef in de opvanginrichting De Sprengen te Zutphen.
Vanuit deze inrichting is hij geselecteerd voor een beperkt beveiligde afdeling van de behandelinrichting De Bascule, waar hij op 19 februari 2008 is geplaatst en op welke datum de tenuitvoerlegging van de p.i.j.-maatregel is aangevangen.

3. De standpunten
Door en namens klager is het beroep tegen de beslissing van de selectiefunctionaris als volgt toegelicht.
Klager prefereert plaatsing in Hoeve Boschoord of in Rentray, locatie Rekken, in verband met het bezoek van zijn familie. Klager wil graag het contact met zijn familie behouden. Hij is een echt familiemens. Telefoneren is vaak afstandelijk. Klagers
moeder is slecht ter been, heeft spierdystrofie. Als ze klager bezoekt heeft ze last en de dag na het bezoek kan ze niet meer op haar benen staan. Zijn oma’s, die eveneens slecht ter been zijn, kunnen hem in Amsterdam helemaal niet bezoeken.
Klager heeft in De Bascule ook wel last van agressieaanvallen maar ze zijn minder heftig dan voorheen. Hij kan er nu negen van de tien keer zelf iets aan doen. Hij gaat dan weg van de plek, zoekt een rustiger plek en/of luistert bijvoorbeeld
naar muziek.
In De Bascule kan hij geen onderwijs volgen om later met dieren te kunnen werken. Klager gaat wel naar school en volgt onderwijs op eigen niveau. Alleen is nog niet helemaal bekend op welk niveau hij zit. Indien De Bascule in de woonomgeving
van
zijn ouders zou staan, zou er geen probleem zijn. Gesteld wordt dat klager niet geschikt zou zijn voor Hoeve Boschoord, maar de reclassering heeft hem aangemeld bij Hoeve Boschoord en tijdens gesprekken met personeel van Hoeve Boschoord is gezegd dat
ze
wel iets konden met klager. Dit is niet terug te vinden in de beslissing van de selectiefunctionaris. Uit de pro justitia-rapportage van de psycholoog [...] volgt dat klager zwakbegaafd is. Hoeve Boschoord is wel degelijk een geschikte inrichting voor
klager. De Bascule biedt een heel andere vorm van begeleiding dan Hoeve Boschoord. Klager vindt het geen bezwaar om tijdelijk teruggeplaatst te worden naar een opvanginrichting, indien hij daardoor op de juiste plek terecht kan komen. Het heeft best
wel
een tijd geduurd voordat klager gewend was in De Bascule, circa twee maanden. Hij is regelmatig in de afzonderingscel geplaatst. Dit weekend is klager nog in de afzonderingscel geplaatst, waarschijnlijk in verband met spanning voor deze zitting. Als
hij
op kamer niet rustig kan zijn, is de afzonderingscel een tweede optie. Het personeel geeft het aan wanneer dit noodzakelijk is. Afzondering dient om hem tegen agressie te beschermen. Recent is een korte EEG afgenomen, maar nog geen 24-uurs EEG.

De juridisch medewerker heeft de beslissing als volgt toegelicht.
In verband met klagers IQ is hij niet in een inrichting geplaatst voor licht verstandelijk gehandicapten (hierna: LVG), waar ook jongeren verblijven met een IQ van 60/70/80. Een LVG-inrichting zou voor klager een totaal verkeerde omgeving zijn, waar
hij
niet in zou passen. De psychiater van De Bascule vreest dat, als klager in een dergelijk groep wordt geplaatst, dit zijn agressie zal doen toenemen. Klager is geselecteerd voor een psychiatrie-inrichting, waarvan de wachtlijst vrij kort was. De
wachttijden voor Hoeve Boschoord en Rentray Rekken kunnen oplopen tot een jaar. De doorloopsnelheid is zeer gering. Volgens de behandelend psychiater van De Bascule gaat het daar goed met klager. Zijn contacten met personeel en andere jongeren zijn
goed. De psychiater is van mening dat het zonde is om klager behandeling te onderbreken en hem ter herselectie terug te plaatsen naar een opvanginrichting. Het is heel begrijpelijk dat klager dicht bij zijn ouders wil verblijven. Insteek is echter om
de
beste behandelplek voor een jeugdige te vinden. Er zal nog een 24-uurs EEG worden afgenomen.
Indien het om financiële redenen voor klagers familie niet mogelijk is om hem te bezoeken, kan er een declaratie worden ingediend bij de inrichting.

4. De beoordeling
Klager ondergaat de maatregel van plaatsing in een inrichting voor jeugdigen. Hiervoor zijn de behandelinrichtingen bestemd.
De behandelinrichting De Bascule is beperkt beveiligd.

De beroepscommissie neemt verder het volgende in aanmerking.
Klager is geselecteerd voor De Bascule in verband met de behandeling van zijn psychiatrische, autistiforme (PDD-NOS)-stoornis. De Bascule heeft een landelijke aanwijzing voor psychiatrische problematiek. Klager prefereert plaatsing in Hoeve Boschoord
of
Rentray Rekken, inrichtingen die aangewezen zijn voor de behandeling van licht verstandelijk gehandicapten in verband met het bezoek van zijn familie. Uit testpsychologisch onderzoek is echter naar voren gekomen dat bij klager sprake is van een IQ
tussen de 82 en 85, terwijl Hoeve Boschoord en Rentray Rekken een bovengrens van 80 hanteren voor plaatsing.
Uit de stukken en het verhandelde ter zitting komt verder naar voren dat klagers behandeling in De Bascule goed verloopt en dat naar het oordeel van klagers behandelaar overplaatsing naar een opvanginrichting ter herselectie afbreuk zal doen
aan
deze positieve ontwikkeling. Voorts is het in verband met klagers problematiek niet eenvoudig voor hem om te wennen aan een nieuwe inrichting/behandelsetting en heeft klager inmiddels in De Bascule zijn plek gevonden. Klager is niet verstoken van
bezoek
in De Bascule. Voor zover de bezoekproblemen financieel van aard zijn, heeft de juridisch medewerker ter zitting aangegeven dat de mogelijkheid bestaat om een declaratie in te dienen bij de inrichting.
Gelet op het voorgaande is de beroepscommissie van oordeel dat de beslissing van de selectiefunctionaris, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk kan worden aangemerkt.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Deze uitspraak is gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit mr. dr. M.L.C.C. de Bruijn-Lückers, voorzitter, ing. M.J. Mulders en drs. H.P. Vos, leden, bijgestaan door mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 7 augustus 2008

secretaris voorzitter

Naar boven