Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 08/1271/GB, 7 augustus 2008, beroep
Uitspraakdatum:07-08-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 08/1271/GB

Betreft: [klager] datum: 7 augustus 2008

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. B. Kurvers, namens

[...], verder te noemen klaagster,

gericht tegen een op 22 mei 2005 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klaagster, gericht tegen de beslissing haar niet te selecteren voor plaatsing in een minder beveiligde inrichting, ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klaagster is sedert 21 februari 2006 gedetineerd. Zij verbleef eerder in het huis van bewaring voor vrouwen Ter Peel in Evertsoord. Op 31 januari 2007 is zij geplaatst in de gevangenis voor vrouwen Ter Peel, waar een regime van algehele gemeenschap
geldt.

3. De standpunten
3.1. Door en namens klaagster is het beroep als volgt toegelicht.
Al eerder heeft klaagster verzocht in aanmerking te komen voor (verdere) detentiefasering. Die verzoeken zijn iedere keer niet gehonoreerd. Nu enige onderbouwing van de bezwaren van de Advocaat-Generaal (AG) ontbreekt, zou het selectievoorstel van de
gevangenis Ter Peel gehonoreerd moeten worden. Het ressortsparket blijft op het standpunt staan dat het slachtoffer direct of indirect wordt bedreigd. Klaagster ontkent betrokken te zijn bij die bedreigingen. Verder geldt nog dat klaagster en haar
familie in ’s-Hertogenbosch wonen en dat het slachtoffer in Rotterdam woont.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Op 17 maart 2008 heeft de directeur van de gevangenis Ter Peel een selectievoorstel gedaan, ertoe strekkende dat geadviseerd wordt om klaagster over te plaatsen naar een beperkt beveiligde inrichting (b.b.i.). Eerdere verzoeken om klaagster over te
plaatsen naar een b.b.i. zijn steeds afgewezen bij gebreke van een aanvaardbaar verlofadres. Ook toen heeft de AG steeds negatief geadviseerd. Reden daarvoor was dat het slachtoffer ter zitting van het Gerechtshof heeft aangegeven nog steeds direct en
indirect te worden bedreigd door klaagster. Daarbij is zij toen ook geïntimideerd. Op grond van het advies van de AG, waarbij de selectiefunctionaris aantekent dat klaagster is veroordeeld ter zake van het bevorderen van het plegen van ontuchtige
handelingen met het slachtoffer, is besloten het selectievoorstel af te wijzen. Bij de afwijzing van het bezwaarschrift heeft de selectiefunctionaris mee laten wegen dat het slachtoffer bij een getuigenverhoor, gehouden in de strafzaak tegen klaagster,
in elkaar is geklapt waarbij is gebleken dat zij regelmatig bedreigingen heeft ondervonden als zij bij familie op bezoek ging.

4. De beoordeling
4.1. De gevangenis Ter Peel is een gevangenis voor vrouwen met een regime van algehele gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau.

4.2. Klaagster, die onherroepelijk is veroordeeld, kan in een gevangenis met een regime van algehele gemeenschap worden geplaatst.

4.3. De selectiefunctionaris heeft zijn beslissing om klaagster niet in aanmerking te laten komen voor (verdere) detentiefasering gegrond op het negatieve advies van de AG. Dit negatieve advies is gebaseerd op de feiten waarvoor klaagster is
veroordeeld en op de verklaring van het slachtoffer ter zitting in hoger beroep. Bij gebreke van een nadere feitelijke onderbouwing acht de beroepscommissie dat negatieve advies van de AG, zulks mede bezien in het licht van het tijdsverloop en het
positieve advies van de directeur van de gevangenis Ter Peel, onvoldoende zwaarwegend om de bestreden beslissing te kunnen dragen. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris moet daarom, bij afweging van alle
in aanmerking komende belangen, als onredelijk en onbillijk worden aangemerkt.
Derhalve dient de bestreden beslissing te worden vernietigd.
De selectiefunctionaris zal worden opgedragen een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van deze uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan.
De beroepscommissie acht geen termen aanwezig voor het toekennen van een tegemoetkoming.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de bestreden beslissing.
Zij draagt de selectiefunctionaris op een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van haar uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan.
Zij kent klaagster geen tegemoetkoming toe.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 7 augustus 2008.

secretaris voorzitter

Naar boven