Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 08/1396/GB, 6 augustus 2008, beroep
Uitspraakdatum:06-08-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 08/1396/GB

Betreft: [klager] datum: 6 augustus 2008

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 27 mei 2008 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar het huis van bewaring (h.v.b.) Nieuw Vosseveld te Vught afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 15 maart 2008 gedetineerd. Hij verblijft in het h.v.b. Grave.

3. De standpunten
3.1. Klager heeft het beroep als volgt toegelicht.
Klagers vader ligt in het ziekenhuis en zijn moeder (de chauffeur) kan nu niet met klagers vrouw (die geen rijbewijs heeft) en kinderen komen. Klagers vrouw kan maar één keer per twee weken komen en dat is ook niet zeker omdat het openbaar vervoer
staakt. In Vught kan klagers vrouw met de fiets komen en dat is ook beter voor het milieu. Klagers vrouw kan geen (betaalde) vrije dagen opnemen en moet voor bezoek een halve dag opnemen. In Vught zou de reisduur per fiets een half uur zijn.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
Klager heeft zijn standpunt niet onderbouwd met een medische verklaring. Het is begrijpelijk dat het lastig is om klager te bezoeken, maar de reisafstand is redelijk. Tevens blijkt uit de bezoekerslijst dat klager regelmatig bezoek ontvangt. Klager zit
gedetineerd binnen het ressort Den Bosch en zo voldoende in de buurt van het parket van insluiting.

4. De beoordeling
4.1. Klager behoort gelet op zijn status van veroordeelde in afwachting van plaatsing in een gevangenis, tot de categorie gedetineerden voor opneming van wie de huizen van bewaring zijn bestemd.

4.2. Bij de stukken bevindt zich een bezoekersoverzicht van de periode van 1 maart 2008 tot en met 23 juni 2008. Hieruit blijkt dat klager in voornoemde periode negenmaal familiebezoek heeft ontvangen. De beroepscommissie is dan ook van oordeel dat
klager, die geen nadere onderbouwing heeft gegeven van de bezwaren die zijn bezoekers ondervinden, niet verstoken blijft van bezoek. Zij overweegt dan ook dat de op de onder 3.2. genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris, bij
afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk kan worden aangemerkt.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema,
voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van
mr. S.S. Dwarka, secretaris, op 6 augustus 2008.

secretaris voorzitter

Naar boven