Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 08/0564/GB, 14 juli 2008, beroep
Uitspraakdatum:14-07-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 08/564/GB

Betreft: [klager] datum: 14 juli 2008

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. S.J. Paans, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 28 februari 2008 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Klager en zijn raadsman zijn in de gelegenheid gesteld om op 4 juli 2008 door een lid van de Raad te worden gehoord. Klager noch zijn raadsvrouw heeft van die gelegenheid gebruik gemaakt.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem over te plaatsen naar het huis van bewaring (h.v.b.) Lelystad ongegrond verklaard.

2. De feiten
2.1. Klager is sedert 24 augustus 2007 gedetineerd. Hij verbleef als preventief gehechte in het h.v.b. Haarlem. Omstreeks 28 januari 2008 is hij overgeplaatst naar het h.v.b. Lelystad. Op 9 mei 2008 is hij overgeplaatst naar de gevangenis
Zoetermeer.

2.2. Bij uitspraak van 7 juli 2008, met nummer 08/1264/GA, van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid van de Pbw, is het beroep van klager, gericht tegen de uitspraak van 16 mei 2008 van de beklagcommissie bij het h.v.b. Haarlem
betreffende de oplegging van een disciplinaire straf van zes dagen opsluiting in een strafcel, ongegrond verklaard.

3. De standpunten
3.1 Namens klager is in het beroepschrift aangevoerd dat klager zich slechts heeft verdedigd tegen een medegedetineerde die hem aanviel. Klager betwist buitengewoon veel geweld te hebben gebruikt. Naar aanleiding van die vechtpartij is aan klager
een disciplinaire straf van opsluiting in een strafcel opgelegd. Klager is van mening dat de directeur had kunnen volstaan met een minder vergaande maatregel om de orde en rust in de inrichting te waarborgen.

3.2 De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
De directeur van het h.v.b. Haarlem heeft op of omstreeks 21 januari 2008 verzocht om klager over te plaatsen naar een ander h.v.b. Reden daarvoor was dat klager betrokken zou zijn geweest bij een vechtpartij en daarbij buitengewoon veel geweld zou
hebben gebruikt naar een medegedetineerde. Klager is daarop bij beslissing van 28 januari 2008 overgeplaatst naar het h.v.b. Lelystad. De directeur van het h.v.b. Haarlem heeft klager naar aanleiding van die vechtpartij een disciplinaire straf
opgelegd.
Hij heeft aangegeven de kans op herhaling niet uit te sluiten.

4. De beoordeling
4.1. Klager, die inmiddels onherroepelijk is veroordeeld, behoorde ten tijde van de bestreden beslissing, daarbij gelet op zijn status als preventief gehechte in afwachting van het vonnis in eerste aanleg, tot de categorie gedetineerden voor
opneming
van wie de huizen van bewaring zijn bestemd.

4.2. Op grond van de hiervoor vermelde uitspraak van de beroepscommissie d.d. 7 juli 2008 moet worden aangenomen dat klager bij gelegenheid van een vechtpartij met een medegedetineerde zodanig geweld heeft gebruikt, dat daardoor de orde en
veiligheid
in dat h.v.b. in gevaar zijn gebracht. Of klager wel of niet degene is geweest die is begonnen met de vechtpartij, doet daaraan, gelet op het door klager gebruikte – als buitensporig betitelde – geweld, niet af. De op de onder 3.2 genoemde gronden
gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris kan daarom, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 14 juli 2008.

secretaris voorzitter

Naar boven