Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 08/1035/GB, 11 juli 2008, beroep
Uitspraakdatum:11-07-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 08/1035/GB

Betreft: [klager] datum: 11 juli 2008

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 18 april 2008 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar de gevangenis Grave afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 7 mei 2004 gedetineerd. Hij verbleef in de gevangenis Grave. Op 19 okotober 2007 is hij overgeplaatst naar de gevangenis/ISD Zoetermeer.

3. De standpunten
3.1. Klager heeft het beroep als volgt toegelicht.
Klager is overgeplaatst naar Zoetermeer in verband met het bezoek van zijn vriendin. Sinds enige tijd is de relatie verbroken en ontvangt hij geen bezoek meer van haar. Met dit gegeven en gelet op de fysieke gesteldheid van zijn moeder heeft klager
gevraagd om overplaatsing naar de gevangenis Grave. Klagers moeder is zeer afhankelijk van de bereidwilligheid en de mogelijkheden van klagers zusters om haar te vervoeren naar de inrichting. Klagers zusters hebben allen een gezin en werk en zijn
afhankelijk van oppas voor de kinderen. De reisafstand naar Grave is een stuk korter en makkelijker te rijden qua drukte. Voorts is het in Grave ook mogelijk om in het weekend bezoek te ontvangen. Gelet op klagers strafrestant, zijn fictieve v.i.-datum
is in 2012, wordt het voor klagers familie uiteindelijk steeds moeilijker om op bezoek te komen in Zoetermeer. Klager zou niet graag willen dat het contact met zijn familie en met name het contact met zijn moeder, minder zou worden.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
Klager is overgeplaatst van Grave naar Zoetermeer vanwege het bezoek van zijn vriendin. Klagers familie woont in Eindhoven. Klager is meegedeeld dat als hij echt teruggeplaatst wil worden naar Grave omdat het voor zijn moeder moeilijk is om hem
doordeweeks te bezoeken dat het dan belangrijk is dat hij de situatie van zijn moeder medisch, psychisch of sociaal meer onderbouwt. Door het b.s.d. is bevestigd dat klager de laatste maanden geen bezoek meer van zijn vriendin ontvangt. Dit in
tegenstelling tot zijn familie die hem zeer regelmatig opzoekt, inclusief zijn moeder. Als klager middels onderbouwing van stukken van een arts, psycholoog of maatschappelijk werker of van nog een andere instantie de selectiefunctionaris overtuigt dat
zijn moeder hem werkelijk niet in Zoetermeer kan bezoeken, ook omdat het voor haar dochters steeds moeilijker wordt om haar mee te laten rijden, dan is hij bereid om een terugplaatsing te overwegen.

4. De beoordeling
Klager is in 2007 op eigen verzoek van de gevangenis Grave overgeplaatst naar de gevangenis/ISD Zoetermeer in verband met het bezoek van zijn vriendin. Omdat de relatie met zijn vriendin is verbroken en klager stelt dat het voor zijn familie, met name
zijn moeder, steeds moeilijker wordt om hem vanuit Eindhoven in Zoetermeer te bezoeken heeft hij om terugplaatsing naar Grave gevraagd.
De selectiefunctionaris heeft aangegeven het verzoek tot terugplaatsing in overweging te zullen nemen, indien klager het gestelde onderbouwt met stukken van een arts, psycholoog of maatschappelijk werk. Klager heeft hieraan geen gevolg gegeven. Dit
maakt dat de beroepscommissie van oordeel is dat de op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk kan worden aangemerkt.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema,
voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 11 juli 2008.

secretaris voorzitter

Naar boven