Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 23/32362/JA, 6 maart 2023, beroep
Uitspraakdatum:06-03-2023

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer    23/32362/JA
    
            
Betreft    [klager]
Datum    6 maart 2023


Uitspraak van de beroepsrechter van de RSJ op het beroep van [klager], geboren op […] 2003 (hierna: klager)

1. De procedure
De directeur van de Rijks Justitiële Jeugdinrichting De Hartelborgt te Spijkenisse (hierna: de directeur) heeft op 27 februari 2023 kenbaar gemaakt dat hij het voornemen heeft om klager te verplichten tot het ondergaan van een onvrijwillige geneeskundige behandeling als bedoeld in artikel 51d, aanhef en onder a, van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen (Bjj) (hierna: a-dwangbehandeling), voor de duur van drie maanden.

Klagers raadsvrouw, mr. L.W. Plantenga, heeft namens klager beroep ingesteld tegen deze beslissing.

2. De beoordeling
De wet
Op grond van artikel 49e, eerste lid, van het Reglement justitiële jeugdinrichtingen stelt de directeur de voorzitter van de Commissie van Toezicht, de advocaat van de jeugdige en, indien de jeugdige de leeftijd van zestien jaar nog niet heeft bereikt, zijn ouders/voogd, stiefouder of pleegouders in kennis van het voornemen van het nemen van een beslissing tot het toepassen van een a-dwangbehandeling uiterlijk drie dagen voor het nemen van die beslissing. Zij worden in de gelegenheid gesteld bezwaren tegen de beslissing kenbaar te maken.

Ingevolge artikel 51d, aanhef en onder a, van de Bjj kan als uiterste middel geneeskundige behandeling plaatsvinden als aannemelijk is dat zonder die geneeskundige behandeling het gevaar dat de stoornis van de geestvermogens de jeugdige doet veroorzaken niet binnen een redelijke termijn kan worden weggenomen. Op grond van artikel 51e, eerste lid, van de Bjj vindt a-dwangbehandeling plaats na een schriftelijke beslissing van de directeur waarin wordt vermeld voor welke termijn zij geldt.

Op grond van artikel 77, vierde lid, van de Bjj kan tegen een beslissing tot het toepassen van a-dwangbehandeling als bedoeld in artikel 51e, eerste lid van de Bjj rechtstreeks beroep worden ingesteld bij de RSJ.

Is beroep mogelijk?
Volgens de wettelijke bepalingen moet de directeur eerst een voorgenomen beslissing kenbaar maken voordat hij kan beslissen tot het toepassen van een a-dwangbehandeling.
De directeur heeft op 27 februari 2023 het voornemen bekendgemaakt om klager te verplichten tot het ondergaan van a-dwangbehandeling. 

Uit de hierboven genoemde wettelijke bepalingen vloeit voort dat tegen zo’n voorgenomen beslissing geen beroep openstaat op grond van artikel 77, vierde lid, van de Bjj.
Alleen tegen een definitieve beslissing tot het toepassen van a-dwangbehandeling als bedoeld in artikel 51e, eerste lid, van de Bjj kan rechtstreeks beroep worden ingesteld.

Om deze reden kan klager niet worden ontvangen in zijn beroep. Dit betekent dat de beroepscommissie de door klagers raadsvrouw aangevoerde redenen voor het beroep niet kan beoordelen.

3. De uitspraak
De beroepsrechter verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn beroep.


Deze uitspraak is op 6 maart 2023 gedaan door de beroepsrechter, mr. P. de Bruin, bijgestaan door mr. M.G. Bikker, secretaris.
 
 
secretaris    voorzitter
 

Naar boven