Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 08/1474/GV, 3 juli 2008, beroep
Uitspraakdatum:03-07-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 08/1474/GV

betreft: [klager] datum: 3 juli 2008

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. M.A. van de Weerd, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 13 juni 2008 genomen beslissing van de Staatssecretaris van Justitie (de Staatssecretaris),

alsmede van de onderliggende stukken.

De beroepscommissie heeft de Staatssecretaris in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsman om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De Staatssecretaris heeft klagers verzoek tot het tijdelijk verlaten van de inrichting in het kader van strafonderbreking afgewezen.

2. De standpunten
Door en namens klager is het beroep als volgt toegelicht. Klager is het niet eens met de afwijzing van zijn verzoek, omdat de crisissituatie thuis niet is veranderd. Er dienen zo snel mogelijk een paar essentiële zaken geregeld te worden. Klager moet
in
de gelegenheid gesteld worden om zijn gezin gedurende een korte periode te verzorgen en verschillende instanties in te schakelen om de gezinssituatie weer stabiel te krijgen.

Namens de Staatssecretaris is de bestreden beslissing als volgt toegelicht. Klager heeft op 12 juni 2008 verzocht om strafonderbreking in verband met de opname van zijn partner in de GGZ Drenthe. Zij had pillen ingenomen terwijl zij aan de telefoon was
met klager. De strafonderbreking was bedoeld voor de opvang van klagers kind van 15 jaar, de verzorging ervan en het regelen van voorlopige zorg. Later is een fax ontvangen waarin werd medegedeeld dat de partner van klager diezelfde middag zou worden
ontslagen en naar huis zou gaan. De strafonderbreking was vanaf dat moment niet meer noodzakelijk. Wat betreft de crisissituatie thuis, is er een gezinscoach die zich met de hele situatie bemoeit.

Op klagers verlofaanvraag zijn de volgende adviezen uitgebracht.
De officier van justitie bij het arrondissementsparket te Den Bosch heeft geen bezwaar tegen strafonderbreking. De Medisch Adviseur van het ministerie van Justitie heeft aangegeven dat er geen medische indicatie bestaat voor omgekeerd bezoek. Over de
sociale problematiek met betrekking tot de opvang van de kinderen heeft de Medisch Adviseur geen advies uitgebracht.

3. De beoordeling
Klager ondergaat een (subsidiaire) hechtenis op grond van de wet Terwee van 343 dagen. De einddatum van klagers detentie is op 8 mei 2009.

Op grond van artikel 34 van de Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting, kan strafonderbreking worden verleend wegens zodanig bijzondere omstandigheden in de persoonlijke sfeer van de gedetineerde, dat niet kan worden volstaan met een andere vorm
van verlof.
Klager heeft strafonderbreking aangevraagd naar aanleiding van de opname van zijn partner in een GGZ-instelling en teneinde enkele zaken te kunnen regelen met het oog op de verzorging van zijn 15-jarig kind. Inmiddels is klagers partner teruggekeerd
naar huis. Verder is gebleken dat een gezinscoach het gezin begeleidt. Gelet hierop kan de beslissing van de Staatssecretaris, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Het beroep is
derhalve ongegrond.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. Th.E.M. Wijte en mr. J.M.M. van Woensel, leden, in tegenwoordigheid van R. Kokee, secretaris, op 3 juli 2008

secretaris voorzitter

Naar boven