Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 08/0953/GA, 27 juni 2008, beroep
Uitspraakdatum:27-06-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 08/953/GA

betreft: [klager] datum: 27 juni 2008

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

de directeur van het huis van bewaring (h.v.b.)/ISD Amsterdam,

gericht tegen een uitspraak van 11 april 2008 van de beklagcommissie bij voormeld h.v.b., gegeven op een klacht van [...], verder te noemen klager,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 28 mei 2008, gehouden in de penitentiaire inrichtingen Amsterdam, is [...], unit-directeur bij voormeld h.v.b., gehoord.
Hoewel klager, die zich inmiddels in vrijheid bevindt, op behoorlijke wijze was opgeroepen, is hij niet ter zitting verschenen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft een disciplinaire straf van 3 mei 2007 van vijf dagen opsluiting in een strafcel vanwege een positieve urinecontrole, te weten een te lage kreatinineconcentratie.

De beklagcommissie heeft het beklag gegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van de directeur en klager
De unit-directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Klager heeft bij herhaling een urinemonster afgegeven met een te laag kreatininegehalte. De eerste twee keer was dit gehalte onder de twee. Waarschijnlijk heeft klager beide keren het voordeel van de twijfel gekregen in verband met zijn suikerziekte.
Bij de onderhavige controle is echter ook cannabis aangetroffen. Klager is hierom gesanctioneerd.

Klager heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagcommissie, in beroep niet toegelicht.

3. De beoordeling
Het argument dat klager bij herhaling een te laag kreatininegehalte zou hebben gehad, maar daarvoor vanwege zijn suiker niet gesanctioneerd is, gaat naar het oordeel van de beroepscommissie niet op, nu pas na de laatste controle is vastgesteld dat
klager suikerziekte heeft. Dat bij de laatste controle cannabis is aangetroffen rechtvaardigt de strafoplegging niet, nu deze aan de strafoplegging niet ten grondslag is gelegd.
Het beroep zal mitsdien ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. A.H. de Wild, voorzitter, mr. R.S.T. van Rossem-Broos en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van mr. I. Lispet, secretaris, op 27 jui 2008

secretaris voorzitter

Naar boven