Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 22/26489/SGA, 18 maart 2022, schorsing
Uitspraakdatum:18-03-2022

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

 

 

Nummer          22/26489/SGA

    

           

Betreft [klager]

Datum 18 maart 2022

 

 

 

Uitspraak van de voorzitter van de beroepscommissie van de RSJ op het verzoek van [klager] (hierna: verzoeker)

 

1. De procedure

De directeur van de Penitentiaire Inrichtingen (PI) Almelo (hierna: de directeur) heeft op 16 maart 2022 beslist tot het opschorten van een aantal reguliere activiteiten behorende tot het dagprogramma.

Verzoeker vraagt om schorsing van de (verdere) tenuitvoerlegging daarvan.

De voorzitter heeft kennisgenomen van de reactie van de directeur op het schorsingsverzoek en van de mededeling van de secretaris van de beklagcommissie dat het schorsingsverzoek zal worden ingeschreven als klaagschrift (beklagkenmerk KA-2022-114).

 

2. De beoordeling

De voorzitter stelt voorop dat bij een verzoek om schorsing van de tenuitvoerlegging van een beslissing van de directeur slechts ruimte bestaat voor een voorlopige beoordeling. De zaak kan dus niet ten gronde worden onderzocht. De voorzitter beoordeelt alleen of de beslissing waartegen beklag is ingesteld in strijd is met een wettelijk voorschrift of dat deze zodanig onredelijk of onbillijk is dat er een spoedeisend belang is om op dit moment de (verdere) tenuitvoerlegging van die beslissing te schorsen. Naar het oordeel van de voorzitter is dat niet het geval.

Door verzoeker wordt aangevoerd dat aan hem een ordemaatregel is opgelegd, waardoor hij bij het onderwijs niet kan werken aan een document ter voorbereiding op zijn tbs-plaatsing. Sinds eind februari heeft het coronavirus vrij toegang tot de inrichting, omdat het inrichtingspersoneel geen mondmaskers meer hoeft te dragen, aldus verzoeker. Op 10 maart 2022 zijn de eerste gedetineerden op verzoekers afdeling positief getest op het coronavirus. Verzoeker voert aan zelf tweemaal negatief te zijn getest. Verzoeker vraagt zich af waarom nu pas maatregelen worden getroffen. Tenslotte stelt verzoeker niet te zijn gehoord alvorens de maatregel is opgelegd.

Uit de schriftelijke inlichtingen van de directeur komt naar voren dat de PI Almelo zich conformeert aan de kaders gesteld door de Dienst Justitiële Inrichtingen en de Minister voor Rechtsbescherming. Op 16 maart 2022 bleken in totaal 24 gedetineerden op de E-afdeling, meer dan een derde van de daar verblijvende gedetineerden, positief te zijn getest op het coronavirus. De negatief geteste gedetineerden hoeven volgens de directeur niet in quarantaine en het dagprogramma vindt zoveel als mogelijk doorgang. Gelet op de personele bezetting en om besmettingen onder gedetineerden op andere afdelingen te voorkomen, is een aantal activiteiten opgeschort, aldus de directeur. Dit geldt ten aanzien van het bibliotheekbezoek, deelname aan gebedsdiensten, het gebruik van het re-integratiecentrum (RIC) en de binnensport. De directeur heeft de gedetineerden per brief d.d. 16 maart 2022 hierover geïnformeerd. Voor verzoeker heeft dit enkel tot gevolg dat het bibliotheekbezoek eenmalig uitvalt, hetgeen volgende week gecompenseerd wordt voor de gedetineerden die dit wensen, en dat verzoeker deze week geen gebruik kan maken van de faciliteiten in het RIC, aldus de directeur. De gedetineerden die doorgaans gebruikmaken van het RIC zullen deze week de activiteiten op eigen cel voortzetten, waarbij het inrichtingspersoneel faciliteert door bijvoorbeeld het printen van benodigde stukken. De directeur voert bovendien aan dat de gedetineerden buiten kunnen sporten en zelfstandig hun godsdienst of geloofsovertuiging kunnen belijden, waarbij noodzakelijke gesprekken met de geestelijke verzorger doorgang kunnen vinden. Nu geen sprake is van een ordemaatregel, is het niet noodzakelijk de gedetineerden separaat te horen, aldus de directeur.

Voorlopig oordeelt de voorzitter als volgt. Uit de voorhanden stukken volgt dat een aantal activiteiten behorend tot het reguliere dagprogramma geen doorgang kan vinden, waardoor verzoeker deze week de bibliotheek en het RIC niet kan bezoeken. De oorzaak hiervan ligt in de personele bezetting en (het voorkomen van) besmettingen met het coronavirus onder gedetineerden. Naar het voorlopig oordeel van de voorzitter blijkt niet van een annulering van het gehele dagprogramma of van een structurele uitsluiting van activiteiten. Het is de voorzitter niet gebleken dat sprake is van een ordemaatregel in de zin van artikel 23, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet. Alhoewel de voorzitter verzoekers ongemak begrijpt, kan de beslissing van de directeur gelet op al het voorgaande niet op voorhand als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Hierbij neemt de voorzitter in aanmerking dat uit de inlichtingen van de directeur volgt dat de directeur voldoende inspanningen verricht om het dagprogramma zo veel als mogelijk doorgang te laten vinden en voor de uitgevallen activiteiten een alternatief of een compensatie aanbiedt. De voorzitter zal het verzoek daarom afwijzen.

 

3. De uitspraak

De voorzitter wijst het verzoek af.

 

 

Deze uitspraak is op 18 maart 2022 gegeven door mr. A.M.G. Smit, voorzitter, bijgestaan door mr. B.M.L. Commelter, secretaris.

 

 

 

secretaris        voorzitter

Naar boven