Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 22/31031/SGA, 27 december 2022, schorsing
Uitspraakdatum:27-12-2022

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

 

Nummer          22/31031/SGA

              

Betreft [verzoeker]

Datum 27 december 2022

 

Uitspraak van de voorzitter van de beroepscommissie van de RSJ op het verzoek van [verzoeker] (hierna: verzoeker)

 

1. De procedure

Verzoekers raadsvrouw, mr. M.W. Bouwman, vraagt namens verzoeker om schorsing van de (verdere) tenuitvoerlegging van de beslissing van de directeur van de Penitentiaire Inrichting (PI) Nieuwegein (hierna: de directeur) om verzoeker in te sluiten in zijn cel tijdens het arbeidsblok.

De voorzitter heeft kennisgenomen van de reactie van de directeur op het schorsingsverzoek en van de mededeling van de secretaris van de beklagcommissie dat het schorsingsverzoek is ingeschreven als klaagschrift (beklagkenmerk nm2022-1185).

 

2. De beoordeling

De voorzitter stelt voorop dat bij een verzoek om schorsing van de tenuitvoerlegging van een beslissing van de directeur slechts ruimte bestaat voor een voorlopige beoordeling. De zaak kan dus niet ten gronde worden onderzocht. De voorzitter beoordeelt alleen of de beslissing waartegen beklag is ingesteld in strijd is met een wettelijk voorschrift of dat deze zodanig onredelijk of onbillijk is dat er een spoedeisend belang is om op dit moment de (verdere) tenuitvoerlegging van die beslissing te schorsen. Naar het oordeel van de voorzitter is dat het geval.

Uit de schriftelijke reactie van de directeur komt naar voren dat in de PI Nieuwegein de status ‘arbeidsbeperkt’ wordt afgegeven in plaats van ‘arbeidsongeschikt’. Uit informatie van de medische dienst is naar voren gekomen dat verzoeker volledig arbeidsbeperkt is verklaard. Verzoeker verblijft op een afdeling waar meerdere gepensioneerde gedetineerden verblijven die worden ingesloten omdat zij wel kunnen en mogen werken. De directeur stelt dat verzoeker door diezelfde bril is bezien, maar dat vanwege verzoekers volledige arbeidsbeperking – waarmee is vastgesteld dat hij niet kan werken – moet worden gezocht naar maatwerk. Daarover zal met verzoeker een gesprek worden gevoerd, aldus de directeur.

 

De voorzitter overweegt, voorlopig oordelend, als volgt.

Uit vaste jurisprudentie van de beroepscommissie volgt dat gedetineerden die structureel niet kunnen deelnemen aan de arbeid niet ingesloten mogen worden in hun cel tijdens het arbeidsblok (bijvoorbeeld RSJ 21 september 2020, R-19/4279/GA). Nu uit het bovenstaande naar voren komt dat verzoeker volledig arbeidsbeperkt is verklaard en op grond daarvan is vastgesteld dat hij niet kan werken, wordt de beslissing van de directeur om verzoeker gedurende het arbeidsblok in te sluiten in zijn cel op voorhand als zodanig onredelijk en onbillijk aangemerkt dat de voorzitter het verzoek zal toewijzen.

 

3. De uitspraak

De voorzitter wijst het verzoek toe en schorst de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing met onmiddellijke ingang tot het moment waarop de beklagcommissie op het onderliggende beklag heeft beslist.

 

 

Deze uitspraak is op 27 december 2022 gedaan door mr. A.M.G. Smit, voorzitter, bijgestaan door mr. L. van der Linden, secretaris.

 

 

secretaris        voorzitter

Naar boven