Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 08/0748/GA, 26 juni 2008, beroep
Uitspraakdatum:26-06-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 08/748/GA

betreft: [klager] datum: 26 juni 2008

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 20 maart 2008 van de beklagcommissie bij het huis van bewaring (h.v.b.) De Boschpoort te Breda,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van het h.v.b. De Boschpoort in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag houdt in dat het bezoek van klagers vriendin de toegang tot de inrichting is geweigerd vanwege een verlopen paspoort, hoewel dat daarvoor een aantal keren wel werd toegelaten.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt in beroep als volgt toegelicht.
Klager beroept zich op artikel 79 Wet RO. Klagers vriendin heeft met haar niet geldige legitimatiebewijs wel toegang tot de inrichting gekregen op 21 januari 2008, 28 januari 2008 en 4 februari 2008. Het bezoek van zijn vriendin is geweigerd op 11
februari 2008 omdat haar legitimatiebewijs niet geldig was. Dit was onterecht omdat er een gewoonterecht was ontstaan. De inrichting heeft het gewoonterecht met voeten getreden.
Klager verblijft in Breda. Het bezoek kwam uit Venlo. Klager wil graag de verloren tijd en kosten gecompenseerd zien. De emotionele schade, die beide partijen hebben opgelopen, is ook aanzienlijk.

Namens de directeur is het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt in beroep als volgt toegelicht. Op grond van artikel 38, vijfde lid, Pbw dient iedere bezoeker zich bij binnenkomst op deugdelijke wijze te legitimeren. De bezoekster was niet
in het bezit van een deugdelijk, dus geldig, legitimatiebewijs en is terecht de toegang tot de inrichting geweigerd. Dat haar toch enkele malen de toegang tot de inrichting is verleend, berust op een meevaller en berust niet op beleid of gewoonterecht.

3. De beoordeling
Het beklag betreft niet een jegens klager genomen beslissing, zodat zich niet voordoet een beklagwaardig geval als bedoel in artikel 60, eerstye lid, Pbw en klager mistdien niet-ontvankelijk verklaard had moeten worden in zijn beklag.
Dit leidt tot na te melden beslissing..

4. De uitspraak
De beroepscommissie vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart klager alsnog niet-ontvankelijk in zijn beklag.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.J. van Oostveen, voorzitter, mr. J.P. Balkema en mr. J.M.M. van Woensel, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 26 juni 2008

secretaris voorzitter

Naar boven