Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 08/0751/GA, 26 juni 2008, beroep
Uitspraakdatum:26-06-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 08/751/GA

betreft: [klager] datum: 26 juni 2008

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 25 februari 2008 van de alleensprekende beklagrechter bij landelijke afdeling voor beheersproblematische gedetineerden (LABG) te Vught,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van de LABG te Vught de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsman, mr. E.R. Weening om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter
Het beklag houdt in dat klager op 8 januari 2008 zijn foedraal met pen, lepel, kam en tandenborstel moest afgeven aan een personeelslid.

De beklagrechter heeft klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Door en namens klager is het tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt in beroep als volgt toegelicht.
Op grond van de huisregels dient het foedraal met inhoud ingeleverd te worden voordat een gedetineerde zijn cel verlaat. Er was in deze echter geen sprake van het verlaten van de cel door klager. Het personeel kwam slechts stukken, die voor klager
bestemd waren, uitreiken. Van klager had niet gevergd mogen worden dat hij zijn foedraal inleverde. Nu de directeur stelt dat het personeel conform de regels heeft gehandeld, kan gesproken worden van een beslissing door of namens de directeur. Nu de
beslissing is genomen in afwijking van de algemeen geldende regels zonder dat hiertoe een geldige reden is aangevoerd, dient het beklag ontvankelijk en gegrond verklaard te worden.

De directeur heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagrechter, in beroep niet toegelicht.

3. De beoordeling
De beroepscommissie overweegt dat het beklag niet de algemene regel zelf betreft, maar de toepassing van een algemene regel in een concreet geval zodat klager in het beklag kan worden ontvangen.

Uit artikel 5, derde lid, Pbw volgt dat de directeur, voor zover dit noodzakelijk is in het belang van de handhaving van de orde of de veiligheid in de inrichting of een ongestoorde vrijheidsbeneming, bevoegd is om aan de gedetineerden bevelen te
geven.
De gedetineerden zijn verplicht om deze bevelen op te volgen.
Volgens de reactie van de directeur op het beklag dienen klager en andere gedetineerden, die op de LABG verblijven, voordat de celdeur wordt geopend en zij in fysiek contact met personeel kunnen komen het foedraal, waarin een pen, lepel, kam en
tandenborstel, in te leveren bij het personeel vanwege het aanwezige beheersrisico en in het belang van de algemene veiligheid van het personeel.
Gelet hierop is de beroepscommissie van oordeel dat de bestreden beslissing niet in strijd is met de wet en niet als onredelijk of onbillijk kan worden aangemerkt. Zij zal dan ook het beklag ongegrond verklaren.

Ten overvloede merkt de beroepscommissie op dat de huisregel, waarin het inleveren van foedralen wordt beschreven, thans enkel de situatie beschrijft waarin een gedetineerde zijn cel verlaat en niet de situatie waarin enkel de deur van de cel wordt
geopend.

4. De uitspraak
De beroepscommissie vernietigt de uitspraak van de beklagrechter, verklaart klager alsnog ontvankelijk in zijn beklag, maar verklaart dit beklag ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.J. van Oostveen, voorzitter, mr. J.P. Balkema en mr. J.M.M. van Woensel, leden, in tegenwoordigheid van
mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 26 juni 2008

secretaris voorzitter

Naar boven