Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 22/29945/JA, 20 december 2022, beroep
Uitspraakdatum:20-12-2022

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

 

 

Nummer          22/29945/JA

    

Betreft [klager]

Datum 20 december 2022

 

 

Uitspraak van de beroepsrechter van de RSJ op het beroep van de directeur van de Rijks Justitiële Jeugdinrichting (RJJI) De Hunnerberg te Nijmegen (hierna: de directeur)

 

1. De procedure

[klager], geboren op [geboortedatum] (hierna: klager), heeft beklag ingesteld tegen de uitspraak van de beklagcommissie bij de RJJI De Hunnerberg van 7 oktober 2022 (H-2022-087). De uitspraak van de beklagcommissie is bijgevoegd.

De directeur heeft tegen deze uitspraak beroep ingesteld.

 

2. De ontvankelijkheid

Op grond van artikel 74, eerste lid, van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen moet het met redenen omklede beroepschrift worden ingediend uiterlijk op de zevende dag na de dag van de ontvangst van het afschrift van de uitspraak.

De uitspraak van beklagcommissie is op 10 oktober 2022 aan de directeur en aan klager toegezonden. Het beroepschrift heeft als datum 19 oktober 2022 en is op het secretariaat van de RSJ op diezelfde dag ontvangen.

De directeur heeft dus te laat beroep ingesteld. Uit het dossier blijkt niet dat hiervoor een goede reden bestond. De directeur heeft desgevraagd aangegeven dat zijn drukke werkzaamheden in combinatie met een hoog personeelsverzuim en personeelstekort ervoor hebben gezorgd dat hij niet tijdig beroep kon instellen. Naar het oordeel van de beroepsrechter kan de termijnoverschrijding vanwege deze reden echter niet als verschoonbaar worden aangemerkt, ook juist omdat van een directeur mag worden verwacht de wet op dit punt te kennen. De directeur zal daarom niet-ontvankelijk worden verklaard in zijn beroep.

 

3. De uitspraak

De beroepsrechter verklaart de directeur niet-ontvankelijk in zijn beroep.

 

Deze uitspraak is op 20 december 2022 gedaan door mr. M. Iedema, beroepsrechter, bijgestaan door mr. M.G. Bikker, secretaris.

 

 

secretaris        voorzitter

Naar boven