Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 22/29755/JB, 20 december 2022, beroep
Uitspraakdatum:20-12-2022

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

 

 

Nummer          22/29755/JB    

           

Betreft [klager]

Datum 20 december 2022

 

Uitspraak van de beroepsrechter van de RSJ op het beroep van [klager], geboren op [geboortedatum] (hierna: klager)

 

1. De procedure

De Minister voor Rechtsbescherming (hierna: verweerder) heeft op 29 augustus 2022 beslist klager over te plaatsen naar de Individuele Trajectafdeling (ITA) van de Justitiële Jeugdinrichting (JJI) Lelystad.

Klager heeft daartegen op 12 september 2022 bezwaar ingesteld. Verweerder heeft op 30 september 2022 klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn bezwaar.

Klagers raadsman, mr. P.P. van Rhijn, heeft namens klager beroep ingesteld tegen deze beslissing.

De beroepsrechter heeft klager, zijn raadsman en verweerder in de gelegenheid gesteld hun standpunten schriftelijk (nader) toe te lichten.

De beroepsrechter heeft kennisgenomen van het beroepschrift, de reactie op het beroepschrift en de overige stukken.

 

2. De beoordeling

Namens klager is verzocht om bij de JJI Teylingereind te Sassenheim – de inrichting waar klager nu verblijft – na te gaan of een daar door hem overhandigde brief/bezwaarschrift naar verweerder is verstuurd. De beroepsrechter wijst dit verzoek af, omdat dit – zo zal hierna blijken – al is gedaan bij de behandeling van het door de raadsman ingediende bezwaarschrift.

 

De wet

In artikel 18, eerste en tweede lid, in verbinding met artikel 66, zevende lid, van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen staat dat het bezwaarschrift wordt ingediend uiterlijk op de zevende dag na die waarop de jeugdige kennis heeft gekregen van de beslissing waarover hij zich wenst te beklagen. Een bezwaarschrift dat na afloop van deze termijn is ingediend, is niettemin ontvankelijk indien redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld dat de jeugdige in verzuim is geweest.

Een bezwaarschrift dat buiten de wettelijke termijn wordt ingediend, is in beginsel te laat en kan dan niet meer inhoudelijk worden behandeld door verweerder. De juridische formulering hiervoor is dat “klager niet-ontvankelijk wordt verklaard in het bezwaar”. Indien een termijnoverschrijding verschoonbaar is, dient het bezwaarschrift te worden ingediend zoveel later als redelijk is.

 

Overwegingen van de beroepsrechter

Klager heeft de beslissing tot overplaatsing naar de ITA van de JJI Lelystad op 2 september 2022 ontvangen. Hij heeft, zo stelt zijn raadsman, eerst zelf een brief geschreven en deze op 3 of 4 september 2022 aan het personeel in de JJI Teylingereind gegeven. Deze brief zou mogelijk niet zijn verzonden of zijn kwijtgeraakt. Verweerder heeft dit nagevraagd bij de JJI Teylingereind. De groepsleiding is echter niet bekend met de genoemde brief van klager en ook de Commissie van Toezicht bij de JJI Teylingereind heeft van klager niets ontvangen.

Gelet hierop en op het feit dat de raadsman het bezwaarschrift pas op 12 september 2022 heeft ingediend, is er niet op tijd bezwaar ingesteld. Uit het dossier blijkt niet dat hiervoor een goede reden bestond. De beslissing van verweerder om klager niet-ontvankelijk te verklaren in zijn bezwaar, is dus juist. De beroepsrechter zal het beroep daarom ongegrond verklaren.

 

3. De uitspraak

De beroepsrechter verklaart het beroep ongegrond.

 

Deze uitspraak is op 20 december 2022 gedaan door mr. M. Iedema, beroepsrechter, bijgestaan door mr. M.G. Bikker, secretaris.

 

 

secretaris        voorzitter

Naar boven