Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 08/566/GA, 24 juni 2008, beroep
Uitspraakdatum:24-06-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 08/566/GA

betreft: [klager] datum: 24 juni 2008

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

de directeur van het huis van bewaring (h.v.b.) Doetinchem,

gericht tegen een uitspraak van 27 februari 2008 van de beklagcommissie bij voormeld h.v.b., gegeven op een klacht van [...], verder te noemen klager,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 13 mei 2008, gehouden in de locatie Ooyerhoek te Zutphen, is [...], unit-directeur bij voormeld h.v.b., gehoord.
Hoewel klager, die zich inmiddels in vrijheid bevindt, op behoorlijke wijze was opgeroepen, is hij niet ter zitting verschenen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft de afwijzing van een verzoek om algemeen verlof.

De beklagcommissie heeft het beklag gegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van de directeur en klager
De directeur heeft in beroep haar tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Anders dan de beklagcommissie heeft aangenomen, was er geen sprake van een intrekking van een eerder verleend algemeen verlof. Het betrof hier een afwijzing van een verzoek om verlof. Aan een beslissing op een verzoek om verlof is geen hoorplicht
verbonden.

3. De beoordeling
Hoewel de beroepscommissie begrijpt op welke gronden de beklagcommissie tot haar conclusie is gekomen dat het onderwerp van het beklag een intrekking van een reeds eerder verleend verlof zou betreffen, acht zij, gelet op de mondelinge en schriftelijke
toelichting van de directeur op het beroep, voldoende aannemelijk geworden dat het bij de bestreden beslissing om een afwijzing van een verzoek om algemeen verlof gaat.
Voor het nemen van een dergelijke beslissing is niet wettelijk vereist dat de directeur de betreffende gedetineerde hoort alvorens die beslissing te nemen. Nu er ook overigens geen formele redenen aannemelijk zijn geworden die zouden moeten leiden tot
een gegrondverklaring van het beklag, kan de uitspraak van de beklagcommissie niet in stand blijven.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart het beklag alsnog ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en mr. Th.E.M. Wijte, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 24 juni 2008

secretaris voorzitter

Naar boven