Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 08/1280/GV, 23 juni 2008, beroep
Uitspraakdatum:23-06-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 08/1280/GV

betreft: [klager] datum: 23 juni 2008

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 15 mei 2008 genomen beslissing van de Staatssecretaris van Justitie (de Staatssecretaris),

alsmede van de onderliggende stukken.

De beroepscommissie heeft de Staatssecretaris in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De Staatssecretaris heeft klagers verzoek tot het tijdelijk verlaten van de inrichting in het kader van algemeen verlof afgewezen.

2. De standpunten
Klager heeft het beroep als volgt toegelicht. Hoewel het verlof door iedereen behalve de selectiefunctionaris is goedgekeurd, is het niet doorgegaan. De selectiefunctionaris is niet akkoord met verlofverlening omdat klager niet meedoet aan TR. Klager
is
een ontkennende verdachte en is in hoger beroep gegaan van zijn veroordeling.

Namens de Staatssecretaris is de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
De politie heeft twee adviezen afgegeven, te weten: een negatief advies in geval van een verlofadres in de buurt waar het delict is gepleegd in verband met de te verwachten heftige reactie van de buurt op het verlof van klager en een positief advies
voor wat betreft een andere wijk. Het openbaar ministerie is akkoord met verlofverlening mits klager niet bij de slachtoffers in de buurt zou komen.
Klager functioneert goed in de inrichting. Hij heeft echter geweigerd om aan TR mee te werken. Hij is niet van plan om mee te werken aan gedragsinterventies, die in de toekomst moeten voorkomen dat hij wederom met justitie in aanraking zou komen. Dit
betekent dat het recidiverisico niet kan worden ingeschat. De inrichting heeft negatief geadviseerd terzake van verlofverlening.

Op klagers verlofaanvraag zijn de volgende adviezen uitgebracht.
De directeur van de penitentiaire inrichtingen Rijnmond te Rotterdam heeft klagers gedrag in de inrichting als positief beschreven maar, omdat klager niet wil deelnemen aan TR, negatief geadviseerd ten aanzien van de verlofaanvraag.
De advocaat-generaal bij het ressortsparket te Den Haag heeft aangegeven akkoord te gaan met verlofverlening mits klager op geen enkele wijze contact legt met de slachtoffers.
De politie Leiden heeft negatief geadviseerd terzake van het verlofadres aan de [...] te Leiden, omdat de buurt heftig zou reageren indien aan klager verlof zou worden verleend en positief geadviseerd terzake van het verlofadres aan [...] te Leiden.

3. De beoordeling
Klager heeft beroep aangetekend tegen een veroordeling in eerste aanleg tot een gevangenisstraf van drie jaar en zes maanden, wegens onder meer ontuchtige handelingen plegen met een persoon beneden de twaalf jaar en een persoon beneden de zestien jaar.
De fictieve einddatum van klagers detentie is op of omstreeks 23 september 2008.

Het beroep richt zich tegen de afwijzing van klagers tweede verlofaanvraag. Hij kan in totaal vijf verlofaanvragen indienen.

Klager, die ontkent dat hij de feiten heeft gepleegd waarvoor hij is veroordeeld, heeft geweigerd mee te werken aan het TR-traject. De beroepscommissie stelt vast dat de wet aan de gedetineerde niet de verplichting oplegt om mee te werken aan TR. De
enkele weigering om mee te werken, kan daarom geen grond vormen de aanvraag voor algemeen verlof af te wijzen. Het openbaar ministerie heeft positief geadviseerd terzake van verlofverlening mits klager geen contact legt met de slachtoffers. De politie
Leiden heeft terzake van het tweede door klager opgegeven verlofadres geen bezwaar tegen verlofverlening. Reden voor de inrichting om negatief te adviseren terzake van verlofverlening is enkel klagers weigering om mee te werken aan het TR-traject. Zijn
gedrag in de inrichting is positief.

Gelet op het hiervoor vermelde en bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, is de beroepscommissie van oordeel dat de beslissing om klagers verlofaanvraag af te wijzen als onredelijk en onbillijk moet worden aangemerkt. De beroepscommissie
zal het beroep gegrond verklaren en de beslissing van de Staatssecretaris vernietigen. De Staatssecretaris zal worden opgedragen een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van deze uitspraak binnen twee weken na ontvangst van de uitspraak. Nu de
rechtsgevolgen van de vernietigde beslissing nog ongedaan zijn te maken acht de beroepscommissie geen termen aanwezig voor het toekennen van een tegemoetkoming.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de bestreden beslissing.
Zij draagt de Staatssecretaris op een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van de uitspraak van de beroepscommissie binnen een termijn van twee weken na ontvangst van deze uitspraak.
Zij kent aan klager geen tegemoetkoming toe.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol, voorzitter, mr. Th.E.M. Wijte en mr. J.M.M. van Woensel, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 23 juni 2008

secretaris voorzitter

Naar boven