Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 08/0642/GA, 13 juni 2008, beroep
Uitspraakdatum:13-06-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 08/642/GA

betreft: [klager] datum: 13 juni 2008

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. B.J.de Groot, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 11 maart 2008 van de alleensprekende beklagrechter bij de Penitentiaire Inrichtingen Ter Apel, waarbij aan klager een tegemoetkoming is toegekend,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van genoemde inrichting in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsvrouw om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van de tegemoetkoming
De beklagrechter heeft een tegemoetkoming van € 50,= toegekend vanwege de gegrondverklaring van klagers beklag betreffende de te late invrijheidstelling, op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Namens klager is het tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt in beroep als volgt toegelicht.
Volgens klager had het meer in de rede gelegen om bij de tegemoetkoming een parallel te trekken met de schadevergoedingmaatregel wegens ten onrechte gezeten detentie zoals bedoeld in artikel 89 Sv. Dit komt neer op een bedrag van € 210 (3 x € 70,=).
Uit
de beslissing van de beklagrechter blijkt geen duidelijke motivering waarom € 50,= voor tweeënhalve dag gerechtvaardigd is terwijl normaliter € 70,= per dag voor ten onrechte ondergane vrijheidsberoving gehanteerd wordt.

De unit-directeur heeft aangegeven dat hij zich kan vinden in de uitspraak van 11 maart 2008 van de beklagrechter.

3. De beoordeling
De beroepscommissie kan zich niet verenigen met de toegekende tegemoetkoming. Met klager kan geoordeeld worden dat in deze zaak voor de vaststelling van de tegemoetkoming aansluiting ware te zoeken bij de gebruikelijke schadevergoeding van ten onrechte
ondergane detentie. Het beroep zal dan ook gegrond worden verklaard en de beroepscommissie zal een hogere tegemoetkoming vaststellen, namelijk € 175,= ( 2 1⁄2 x € 70).

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagrechter en bepaalt dat aan klager een tegemoetkoming toekomt van € 175,=.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.J. van Oostveen, voorzitter, mr. J.P. Balkema en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. S.A.H. de Bruin, secretaris, op 13 juni 2008

secretaris voorzitter

Naar boven