Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 22/28287/TA, 22 november 2022, beroep
Uitspraakdatum:22-11-2022

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer          22/28287/TA       

Betreft [klager]

Datum 22 november 2022

Uitspraak van de beroepscommissie van de RSJ op het beroep van [klager] (hierna: klager)

1. De procedure

Klager heeft – voor zover in beroep aan de orde – beklag ingesteld tegen de verblijfsomstandigheden op de afdeling Berkel, in het bijzonder over de deurbel, de ontbrekende intercom en de ontbrekende dranger.

De beklagrechter bij FPC Pompestichting te Nijmegen (hierna: de instelling) heeft op 15 juni 2022 klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag (PN 2022/042). De uitspraak van de beklagrechter is bijgevoegd.

Klager heeft tegen deze uitspraak beroep ingesteld.

De beroepscommissie heeft klager (middels een videoverbinding) en […], jurist bij de instelling, gehoord op de zitting van 12 oktober 2022 in de Penitentiaire Inrichting (PI) Vught.

2. De standpunten in beroep

Standpunt van klager

Ten aanzien van de deurbel merkt klager op dat sinds het indienen van de klacht er een aantal veranderingen zijn geweest. Er is een nieuw systeem aangelegd. Dit betreft nog wel een systeem dat niet is aangesloten op de piepers in tegenstelling tot andere afdelingen. Voor het ontbreken van een intercom zijn tijdelijke oplossingen getroffen, namelijk het uitdelen van een pieper of bellen via een telefoon. Die oplossingen werkten niet altijd. Klager heeft echter altijd wel een mogelijkheid gehad om contact op te nemen met de portiers. Indien klager geen contact kon opnemen met mensen buiten de cel, dan kwam dat door hemzelf. Hij heeft namelijk een pieper weleens geweigerd. Klager vindt het hebben van een pieper een teken van zwakte. Klager is van mening dat hij zichzelf moet kunnen verdedigen. Ook duurt het langer voordat een personeelslid reageert op een oproep via een pieper. Voorts ontbreekt een dranger van de leefruimte naar de patio. Hierdoor is de afdeling niet volledig brandveilig. Deze dranger ontbreekt nog steeds. Klager maakt zich hierdoor zorgen en hij voelt zich niet veilig op de afdeling. Klagers klachten zien niet op de zorgplicht van de instelling, maar gaan over de orde en veiligheid binnen de instelling. De afdeling Berkel is inmiddels gesloten. Klager zit momenteel vanwege een incident in de separeercel.

Standpunt van het hoofd van de instelling

Afdeling Berkel is gesloten, omdat de afdeling niet de voorzieningen kan bieden die dienen te worden geboden op een resocialisatieafdeling. Daarom is de afdeling niet meer in gebruik. Aan klager is altijd een alternatief aangeboden om contact te kunnen zoeken met de personeelsleden. Zij reageren altijd zo snel mogelijk op oproepen. Dit is niet altijd meteen mogelijk vanwege bijvoorbeeld een overleg of het uitdelen van medicatie. Er was een deurbel aanwezig. Dit betrof alleen geen vaste deurbel. De dranger is inderdaad nog steeds niet aanwezig. De brandveiligheid van de afdeling hangt echter niet alleen af van de aanwezigheid van een dranger. De klachten van klager met betrekking tot de dranger en deurbel dienen niet-ontvankelijk te worden verklaard, nu geen sprake is van een beklagwaardige beslissing. De klacht ten aanzien van het niet aanwezig hebben van een intercom ziet op een vermeende schending zoals neergelegd in artikel 8 van de Regeling eisen persoonlijke verblijfsruimten justitiële inrichtingen (hierna: de Regeling) en dient wel ontvankelijk te worden verklaard. Deze klacht is echter ongegrond, nu aan klager een alternatief is geboden.

3. De beoordeling

Inzake het ontbreken van een intercom

De beroepscommissie is van oordeel dat de klacht ten aanzien van het ontbreken van de intercom ziet op de omstandigheid dat klagers verblijfruimte niet voldoet aan de vereisten die daaraan worden gesteld in de Regeling eisen persoonlijke verblijfsruimten justitiële tbs-inrichtingen (hierna: Regeling). Klagers klacht ziet op een vermeende schending van artikel 8 van de Regeling. Klager kan dan ook in zoverre worden ontvangen in zijn beklag. De beroepscommissie zal daarom de uitspraak van de beklagcommissie in zoverre vernietigen en klager alsnog ontvankelijk verklaren in zijn beklag. Om proceseconomische redenen zal de beroepscommissie als enige en hoogste instantie inhoudelijk op het beklag beslissen.

Inhoudelijk overweegt de beroepscommissie als volgt. Ingevolge artikel 8 van de Regeling dient de persoonlijke verblijfsruimte te zijn voorzien van een voorziening waarmee vanuit de persoonlijke verblijfsruimte te allen tijde met een personeelslid of een medewerker van de inrichting contact kan worden opgenomen. Namens de instelling is aangevoerd dat aan klager een alternatief is geboden. Klager heeft zelf ook verklaard dat voor het ontbreken van een intercom door de instelling tijdelijke oplossingen zijn getroffen, namelijk het uitdelen van een pieper of het kunnen bellen via een telefoon. Klager heeft altijd een mogelijkheid gehad om contact op te nemen met de portiers. Indien klager geen contact kon opnemen met medewerkers buiten de cel, dan kwam dat door hemzelf. Op grond van het voorgaande is naar het oordeel van de beroepscommissie dan ook niet gebleken dat sprake is van een schending van artikel 8 van de Regeling. De beroepscommissie zal de uitspraak van de beklagrechter in zoverre vernietigen, klager alsnog ontvankelijk verklaren in het beklag, maar dit beklag ongegrond verklaren.

Inzake het ontbreken van een dranger en deurbel

Hetgeen in beroep is aangevoerd inzake het ontbreken van een dranger en een deurbel kan naar het oordeel van de beroepscommissie niet tot een andere beslissing leiden dan die van de beklagrechter. Het beroep zal in zoverre ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak

De beroepscommissie vernietigt de uitspraak van de beklagrechter voor over deze ziet op het ontbreken van een intercom, verklaart in zoverre klager alsnog ontvankelijk in zijn beklag maar verklaart dit beklag ongegrond. De beroepscommissie verklaart het beroep voor het overige ongegrond en bevestigt in zoverre de uitspraak van de beklagrechter.

Deze uitspraak is op 22 november 2022 gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit mr. T.B. Trotman, voorzitter, mr. A.B. Baumgarten en mr. drs. L.C. Mulder, leden, bijgestaan door mr. L.E.M. Meekenkamp, secretaris.

secretaris        voorzitter

Naar boven