Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 08/0562/TA, 12 juni 2008, beroep
Uitspraakdatum:12-06-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 08/562/TA

betreft: [klager] datum: 12 juni 2008

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

het hoofd van FPC Oldenkotte te Rekken, verder te noemen de inrichting,

gericht tegen een uitspraak van 22 februari 2008 van de beklagcommissie bij genoemde inrichting, gegeven op een klacht van [...], verder te noemen klaagster,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 22 mei 2008, gehouden in de penitentiaire inrichtingen Amsterdam, is namens het hoofd van de inrichting gehoord [...], psycholoog.
Hoewel voor klaagsters vervoer naar de zitting was zorggedragen, heeft zij geen gebruik gemaakt van de gelegenheid om te worden gehoord.
Mr. R.C. Honig, raadsvrouw van klaagster, is zonder bericht niet ter zitting verschenen.

Op grond van de stukken en haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft het niet volledig uitvoering geven aan de uitspraak van 11 april 2007 van de voorzitter van de beroepscommissie (07/909/STA), waarbij het verzoek om schorsing van de tenuitvoerlegging van de beslissing tot intrekking van transmuraal
verlof (vanwege recidive van een medepatiënt) is toegewezen.

De beklagcommissie heeft het beklag gegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten
Door en namens het hoofd van de inrichting is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Er is wel uitvoering gegeven aan de schorsingsuitspraak, in die zin dat klaagster weer transmuraal verlof is verleend en op De Wiem aan de Alleeweg is geplaatst, zij het dat haar daarbij twee in plaats van drie overnachtingen bij haar vriend zijn
toegestaan. De Wiem heeft een stappenplan, waarbij langzaam vrijheid wordt uitgebreid dan wel beperkt. Binnen het verlofkader heeft de inrichting klaagster twee in plaats van drie overnachtingen bij haar vriend toegestaan. Het is aan de inrichting om
te
bepalen in hoeverre verlofverlening verantwoord is. [Psycholoog] weet niet waarom twee overnachtingen wel verantwoord en drie overnachtingen niet verantwoord werden geacht.

Door of namens klaagster is het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt in beroep niet toegelicht.

3. De beoordeling
Hetgeen in beroep is aangevoerd kan - voor zover dat is komen vast te staan - naar het oordeel van de beroepscommissie niet tot een andere beslissing leiden dan die van de beklagcommissie. Daarbij is in aanmerking genomen dat het op zichzelf de
verantwoordelijkheid van de inrichting is om te beoordelen in welke vorm transmuraal verlof kan worden verleend, maar dat ook ter zitting van de beroepscommissie door de inrichting niet is gemotiveerd waarom aan het transmurale verlof van klaagster
een
andere invulling moest worden gegegeven dan voor de intrekking daarvan.

Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. I.E. de Vries, voorzitter, mr. dr. E.J. Hofstee en prof. dr. F.A.M. Kortmann, leden, in tegenwoordigheid van mr. E.W. Bevaart, secretaris, op 12 juni 2008

secretaris voorzitter

Naar boven