Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 08/0828/GB, 11 juni 2008, beroep
Uitspraakdatum:11-06-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 08/828/GB

Betreft: [klager] datum: 11 juni 2008

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 26 maart 2008 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,
alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft beslist tot plaatsing van klager in de gevangenis Torentijd te Middelburg.

2. De feiten
Klager is sedert 24 juni 2007 gedetineerd. Hij verbleef in het huis van bewaring (h.v.b.)/ISD Rotterdam. Op 22 februari 2008 is hij geplaatst in de gevangenis Torentijd te Middelburg, waar een regime van algehele gemeenschap geldt.

3. De standpunten
3.1. Door en namens klager is het beroep als volgt toegelicht.
Klager kan geen bezoek ontvangen van zijn familie en kind. Dit heeft te maken met de afstand en de financiën. Het is na te gaan dat klager geen bezoek ontvangt. Volgens de selectiefunctionaris is dit onvermijdelijk en wordt de celcapaciteit optimaal
benut. De gevangenisafdeling is pas sinds januari 2008 in gebruik en is bedoeld om gedetineerden uit regio Zeeland zo dicht mogelijk bij het thuisfront te plaatsten. Dit is niet het geval in klagers situatie. In de krant staat dat van de 15.000
gevangenisplaatsen er 2.600 leeg staan. Klager vraagt zich af of er daadwerkelijk geen detentieplek in zijn omgeving is. Klagers situatie is niet humaan.
De motivering van de selectiebeslissing is enkel gelegen in het feit dat klager volgens de criteria van de Pbw en Terugdringen Recidive (TR) in aanmerking komt voor plaatsing in de gevangenis Torentijd. Tegen deze beslissing heeft klager bezwaar
ingediend, maar dat is ongegrond verklaard met de motivering dat klager snel kon worden geplaatst in Middelburg. De beslissingen van de selectiefunctionaris zijn onvoldoende gemotiveerd. Er is geen blijk gegeven van een belangenafweging. Ook zijn de
beslissingen onredelijk en/of onbillijk. Bezoekproblemen dienen mee te wegen bij de plaatsing van klager.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Klager komt in aanmerking voor plaatsing in een normaal beveiligde inrichting met een regime van algehele gemeenschap. De keuze is op de gevangenis Torentijd gevallen omdat klager daar snel geplaatst kon worden vanwege de leegstand, terwijl de
gevangenis De IJssel te Krimpen aan den IJssel – waarvoor klager zijn voorkeur had uitgesproken – een wachtlijst heeft. Bovendien is er druk op de cellen in de huizen van bewaring in het westen van het land. Er is wel een belangenafweging gemaakt en de
selectiefunctionaris onderschat de waarde van bezoek niet. Echter, het belang van een optimale capaciteitsbenutting is voor het belang van klager gesteld.

4. De beoordeling
4.1. De gevangenis Torentijd is een gevangenis voor mannen met een regime van algehele gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau.

4.2. Klager, die is veroordeeld, kan in een gevangenis met een regime van algehele gemeenschap worden geplaatst.

4.3. De selectiefunctionaris heeft in de bestreden beslissing niet expliciet aangegeven waarom op de voorkeur van klager voor plaatsing in de gevangenis De IJssel, welke voorkeur ook werd uitgesproken in het selectieadvies van de inrichting, niet
kon
worden ingegaan. Uit de gegeven motivering van de beslissing op het bezwaar blijkt echter, hoezeer het ook de voorkeur had verdiend dat was ingegaan op de afweging van de persoonlijke belangen van klager, dat van een dergelijke afweging wel sprake is
geweest. De beroepscommissie is derhalve van oordeel dat de op de onder 3.2. genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk kan worden
aangemerkt. Tevens volgt uit het selectieadvies dat klager geen familiebezoek heeft ontvangen in het h.v.b./ISD Rotterdam. Hetgeen klager heeft aangevoerd over de bezoekmogelijkheden is dan ook onvoldoende zwaarwegend om tot een ander oordeel te
kunnen
komen.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit
mr. J.P. Balkema, voorzitter, dr. J.P.S. Fiselier en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van mr. S.S. Dwarka, secretaris, op 11 juni 2008.

secretaris voorzitter

Naar boven