Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 08/1252/SGA, 28 mei 2008, schorsing
Uitspraakdatum:28-05-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 08/1252/SGA

betreft: [klager] datum: 28 mei 2008

De voorzitter van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen verzoekschrift van

[...], verder verzoeker te noemen, verblijvende in de gevangenis Veenhuizen.

Verzoeker vraagt om schorsing, met toepassing van artikel 66, eerste lid, Pbw, van de (verdere) tenuitvoerlegging van de beslissing namens de directeur van voormelde gevangenis d.d. 23 mei 2008, inhoudende dat verzoeker zich, indien hij van mening is
dat er geen sprake is van een voor hem passende werkomgeving, dagelijks ziek dient te melden, waardoor hij steeds gedurende die dag ingesloten dient te blijven.

De voorzitter heeft voorts kennisgenomen van het klaagschrift d.d. 23 mei 2008 alsmede van de schriftelijke inlichtingen van de directeur d.d. 26 mei 2008.

1. De beoordeling
Uit de inlichtingen van de directeur komt naar voren dat aan verzoeker, die door de inrichtingsarts gedeeltelijk arbeidsongeschikt is verklaard, passende arbeid wordt aangeboden. Aan verzoeker, die van mening is dat het hier geen passende arbeid zou
betreffen, heeft het afdelingspersoneel medegedeeld dat hij, indien hij zich niet ziek zou melden, schuldig maakt aan werkweigering, waarvoor hij dan disciplinair gestraft kan worden. Die mededeling is geen door of namens de directeur genomen
beslissing
maar feitelijk handelen van dat personeel. Gelet daarop is er naar het voorlopig oordeel van de voorzitter thans (nog) geen sprake is van een beslissing als bedoeld in artikel 60, eerste lid, van de Pbw. Om die reden kan verzoeker thans niet worden
ontvangen in zijn verzoek.

2. De uitspraak
De voorzitter verklaart verzoeker niet-ontvankelijk in zijn verzoek.

aldus gegeven door mr. J.I.M.W. Bartelds, voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 28 mei 2008

secretaris voorzitter

Naar boven