Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 08/1129/GB, 5 juni 2008, beroep
Uitspraakdatum:05-06-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 08/1129/GB

Betreft: [klager] datum: 5 juni 2008

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift ingediend door mr. R. Oude Breuil namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 29 april 2008 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager ongegrond verklaard. Het bezwaar was gericht tegen de beslissing de aan klager opgelegde vrijheidsstraf niet door toepassing van elektronische detentie (hierna: e.d.) ten uitvoer te leggen en
hem te plaatsen in de gevangenis Veenhuizen.

2. De feiten
Op 6 maart 2008 is door de selectiefunctionaris beslist dat klager niet in aanmerking komt voor e.d. Klager dient een vrijheidsstraf te ondergaan van 90 dagen.

3. De standpunten
3.1. Het beroep tegen de bestreden beslissing van de selectiefunctionaris is namens klager als volgt toegelicht. Aan klager is aangeboden om de gevangenisstraf van 90 dagen te ondergaan door toepassing van e.d. Naar aanleiding van het intakegesprek
is dit echter afgewezen. Klager heeft sinds 24 december 2007 een dienstbetrekking bij [...] te [...]. Hij werkt daar als heftruckchauffeur in ploegendiensten. Louter omdat een van de drie ploegendiensten ’s nachts plaatsvindt en klager zo nu en dan dus
ook ’s nachts moet werken is het verzoek om toepassing van e.d. afgewezen. De nachtploeg heeft een vaste aanvangstijd en eindtijd, te weten van 23.00 uur ’s avonds tot 6.00 uur ’s ochtends. De werkgever is voorts bereid om de aanwezigheid van klager te
bevestigen. Op voorhand is er geen enkel risico verbonden aan e.d., terwijl klager in de nachtploeg werkzaam is. Het kan toch niet zo zijn dat een veroordeelde gedwongen wordt om zijn dienstbetrekking op te zeggen om voor e.d. in aanmerking te komen.
Dit zou betekenen dat veroordeelden, die geen dienstbetrekking hebben, bevoordeeld worden. Niet voorstelbaar is dat de minister van Justitie een dergelijke gang van zaken wenselijk zou achten. In de beslissing op bezwaar is ook niet gemotiveerd waarom
de toepassing van e.d. niet mogelijk is als een veroordeelde in de nachtploeg werkzaam is. Klager dient zich op 14 juli 2008 te melden in de gevangenis Veenhuizen.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
Klager is uitgenodigd voor een intake, in welk gesprek de werktijden aan de orde zijn gesteld. Klager is in overweging gegeven met zijn werkgever in contact te treden over de mogelijkheid tijdelijk andere uren te werken, in elk geval gelegen tussen
6.00
uur en 23.00 uur. Klager gaf aan dat hij niet akkoord ging met het verrichten van zijn werkzaamheden binnen de gestelde uren. Hij gaf aan dat hij al zijn roulerende diensten wilde werken. De PIA is, onder verantwoordelijkheid van de directeur, belast
met de controle en het toezicht op de tenuitvoerlegging van de vrijheidsstraf in de vorm van e.d. Gedurende de nachtdienst kan de PIA deze controle en het toezicht niet uitoefenen en kan er geen garantie geboden worden op een goed verloop van deze
detentiemodaliteit. Daar de selectiefunctionaris slechts beslist over deelname aan e.d., indien de deelnemer zich bereid heeft verklaard tot deelname en de daaraan verbonden voorwaarden, kon geen andere beslissing worden genomen dan een negatieve
beslissing.

4. De beoordeling
4.1. Er bestaat de mogelijkheid voor zelfmelders, aan wie een vrijheidsstraf is opgelegd van maximaal drie maanden, om die straf in de vorm van e.d. te ondergaan.

4.2. Klager, die werkzaamheden in ploegendienst verricht, heeft zich op het standpunt gesteld dat hij gedurende de e.d. ook nachtdiensten wil verrichten. Uit de informatie van de selectiefunctionaris volgt dat gedurende de nachtdienst de PIA geen
toezicht en controle kan uitoefenen op het verloop van de e.d. Klager heeft geweigerd om een gesprek aan te gaan met zijn werkgever om te bezien of zijn werktijden gedurende zijn e.d. kunnen worden aangepast.
De beroepscommissie is van oordeel dat de beslissing van de selectiefunctionaris om onder bovenvermelde omstandigheden geen toepassing van e.d. toe te staan, bij afweging van alle feiten en omstandigheden niet als onbillijk of onredelijk kan
worden aangemerkt. Nu de selectiefunctionaris de datum waarop klager zich dient te melden voor plaatsing in een gesloten gevangenis heeft uitgesteld tot 14 juli 2008, biedt dit klager overigens de mogelijkheid om alsnog in gesprek te gaan met zijn
werkgever en de selectiefunctionaris over de uitkomst daarvan te informeren.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaarthet beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, dr. J.P.S. Fiselier en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 5 juni 2008.

secretaris voorzitter

Naar boven