Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 08/0443/TR, 26 mei 2008, beroep
Uitspraakdatum:26-05-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 08/443/TR

betreft: [klager] datum: 26 mei 2008

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt), heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

tegen een vermeende beslissing van 1 februari 2008 van de Staatssecretaris van Justitie, verder te noemen de Staatssecretaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de vermeende bestreden beslissing.

De beroepscommissie heeft de Staatssecretaris in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsvrouw mr. A.W.J. van der Meer om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De beoordeling
De Staatssecretaris heeft verzoeker bij brief van 1 februari 2008 meegedeeld dat de eerder bij brief van 14 januari 2008 (lees: 2007) meegedeelde aanvangsdatum van klagers tbs (16 oktober 2007) onjuist is, omdat bij de vaststelling daarvan geen
rekening
is gehouden met een opgelegde gevangenisstraf van 3 jaren, dat de correcte ingangsdatum van klagers tbs 8 november 2008 is, dat klager vanaf die datum zal worden aangemerkt als tbs-passant, alsmede dat klager vanwege het tekort aan tbs-plaatsen op een
wachtlijst komt te staan.

Deze mededeling kan niet worden aangemerkt als een voor beroep vatbare beslissing van de Staatssecretaris als bedoeld in artikel 69 Bvt. De mededeling behelst immers niets meer dan informatie over de ingangsdatum van klagers tbs, die voortvloeit uit
het
onherroepelijk worden van de rechterlijke uitspraak waarbij aan klager een gevangenisstraf en tbs is opgelegd, en het verstrijken van de v.i.-datum. Daaraan ligt geen enkele beslissing van de Staatssecretaris ten grondslag.
Bedoelde mededeling kan evenmin worden aangemerkt als een beslissing van de Staatssecretaris tot vaststelling van de datum waarop klager in aanmerking komt voor vervroegde tenuitvoerlegging van de opgelegde tbs gedurende de tenuitvoerlegging van zijn
gevangenisstraf. Hierbij is in aanmerking genomen dat de Staatssecretaris op 3 maart 2008 heeft beslist klager met toepassing van artikel 13 Wetboek van Strafrecht juncto artikel 41 Penitentiaire maatregel te plaatsen in een voorziening van de FPC De
Pompestichting. In die beslissing staat vermeld dat de datum waarop klager in aanmerking komt voor vervroegde tenuitvoerlegging van de tbs is berekend op 18 augustus 2007.

2. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in het beroep.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr.drs. F.A.M. Bakker, voorzitter, mr. S.L. Donker en drs. G.A.M. Mensing, leden, in tegenwoordigheid van mr. E.W. Bevaart, secretaris, op 26 mei 2008

secretaris voorzitter

Naar boven