Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 08/0586/GA, 5 juni 2008, beroep
Uitspraakdatum:05-06-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 08/586/GA

betreft: [klager] datum: 5 juni 2008

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 25 februari 2008 van de alleensprekende beklagrechter bij de locatie Amerswiel,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 7 mei 2008, gehouden in de penitentiaire inrichtingen Amsterdam, zijn gehoord klager en [...], unit-directeur bij de locatie Amerswiel.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter
Het beklag houdt in dat klager na terugkeer van regimair verlof gevisiteerd wordt en tevens een urinecontrole wordt afgenomen.

De beklagrechter heeft klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft in beroep zijn tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Het is juist dat gedetineerden na terugkeer van verlof niet elke keer worden gevisiteerd en een urinecontrole afgenomen, maar de beklagrechter heeft slechts in algemene zin naar klagers klacht gekeken. Wel wordt altijd bij terugkeer van regimair verlof
gevisiteerd en een urinecontrole afgenomen. Routinematig of systematisch visiteren is in strijd met de wet. Urinecontrole en visitatie worden stelselmatig gekoppeld. Bij incidenteel verlof en buitenarbeid wordt niet stelselmatig gecontroleerd, maar wel
bij verdenking. Verwezen wordt naar de uitspraak van de beroepscommissie 04/1579/GA van 29 september 2004. Hetgeen klager overkomt, strookt niet met deze uitspraak.

De unit-directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Vorig jaar hebben er ernstige incidenten plaatsgevonden. Dit was de reden om voortaan iedereen na terugkeer van regimair verlof te visiteren. Gelijktijdig is besloten om na regimair verlof een urinecontrole af te nemen. Als gedetineerden terugkomen van
regimair verlof wordt de tas nagekeken en de gedetineerde gevisiteerd. Vervolgens wordt in een andere ruimte een urinecontrole afgenomen. Soms wordt vóór de urinecontrole nog gefouilleerd. Regimair verlof is een moment van extra risico. Momenteel wordt
na regimair verlof nog steeds gevisiteerd en een urinecontrole afgenomen.

3. De beoordeling
Klager beklaagt zich over het feit dat hij na terugkeer van regimair verlof gevisiteerd wordt en hem tevens een urinecontrole wordt afgenomen. Dit betreft klager individueel rakende beslissingen, waartegen op grond van artikel 60, eerste lid, van de
Pbw
beklag openstaat.
De uitspraak van de beklagrechter zal derhalve worden vernietigd en klager zal alsnog ontvankelijk in zijn beklag worden verklaard.
In verband met ernstige incidenten, die vorig jaar hebben plaatsgevonden, heeft de directeur beslist dat na regimair verlof visitatie plaatsvindt en een urinecontrole wordt afgenomen.
De beroepscommissie is met de beklagcommissie van oordeel dat, nu beide controlemiddelen elk voor zich wettelijk zijn toegestaan, onder de gegeven omstandigheden ook beide gelijktijdig kunnen worden aangewend zonder dat daarmee sprake hoeft te zijn van
een stelselmatige koppeling. De noodzaak van de aanwending van elk van de controlebevoegdheden zal zelfstandig moeten worden bepaald. De beroepscommissie is van oordeel dat geen sprake is van een beslissing die in strijd is met de wet of die als
onredelijk of onbillijk kan worden aangemerkt. De beroepscommissie zal het beklag daarom ongegrond verklaren.

4. De uitspraak
De beroepscommissie vernietigt de uitspraak van de beklagrechter, verklaart klager alsnog ontvankelijk in zijn beklag, maar verklaart dit beklag ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. dr. U. van de Pol, voorzitter, mr. C.J.G. Bleichrodt en L. Diepenhorst MPA, leden, in tegenwoordigheid van
mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 5 juni 2008

secretaris voorzitter

Naar boven